วันที่ 15-17 กันยายน 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดโครงการสัมมนาครูแนะแนว Sustainability - CPG กับกลยุทธ์ด้านการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับครูแนะแนวทั่วประเทศที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสานฝันอนาคตผู้เรียนโดยมีนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ Sustainability - CPG กับกลยุทธ์ด้านการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นผู้นำอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศ จัดการศึกษาให้เด็กและเยาวชนภายใต้แนวคิด “เก่ง ดี มีสุข” เน้นสร้างคน “มืออาชีพ” เพื่อตอบโจทย์สังคมและประเทศชาติ มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการ ตามความถนัดและความสนใจ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้เรียนไปพร้อมกับการเพิ่มขีดความสามารถในการเตรียมแรงงานระดับฝีมือเข้าสู่ตลาดแรงงานของประเทศ  ส่งผลให้ผู้เรียนเมื่อสำเร็จการศึกษา มีอาชีพ มีงานทำ และมีรายได้ที่มั่นคง สอดคล้องกับปรัชญาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ “มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ” วิทยาลัยฯ ยังได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงศึกษาธิการ คัดเลือกให้เป็น Excellence Center และเป็น Best Practice ทีมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษาในหลายภาคส่วน

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.เกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ การแนะแนวยุคดิจิตอล แก้วิกฤติ พิชิตข้อจำกัด และการบรรยายพิเศษเรื่อง All Education ข้อมูลการจัดการศึกษาด้านทวิภาคี อาทิ หลักสูตรการเรียนการสอน ,เส้นทางอาชีพ โดย ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล กรรมการขับเคลื่อนนโยบายกลยุทธ์ด้านการศึกษาและงบประมาณ และผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ปิดท้ายด้วยการชี้แจงขั้นตอนการสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ โดยนายวัชระ เกษสำลี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ โดยเนื้อหาทั้งหมดเพื่อสนับสนุนให้ครูแนะแนวและผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการใช้เป็นแนวทางในการแนะนำผู้เรียน ให้วางแผนอนาคตเลือกสถานศึกษา และตัดสินใจเพื่ออนาคตที่ดี มั่นคง และยั่งยืนต่อไป

 

#วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์#มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ