วันที่ 28 กันยายน 2564  โดยนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้เข้าพบนางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และคณะผู้บริหาร ณ เทศบาลเมืองบางบัวทอง จ.นนทบุรี เพื่อร่วมหารือแนวทางการขยายความร่วมมือ สร้างโอกาสทางการศึกษาและสร้างอาชีพแก่เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางบัวทองในฐานะสถานศึกษาต้นแบบ ที่ให้โอกาสทางการศึกษา และพัฒนาเยาวชนเพื่อการมีงานทำมาอย่างต่อเนื่อง มีเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้มีทักษะความสามารถเฉพาะทาง ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ  
             โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ม.3 มีทางเลือกที่ดีในการศึกษาต่อด้านทวิภาคีอย่างเท่าเทียมพร้อมกับมีทุนการศึกษา ทั้งในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก และสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง รวมถึงหลักสูตรใหม่ของทางวิทยาลัยฯ สาขาวิชาเทคนิควิทยาการนาฬิกา และสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

             ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ตลอดจนมีรายได้ระหว่างเรียน เมื่อสำเร็จการศึกษาจะมีทักษะด้านอาชีพที่เชี่ยวชาญ มีงานรองรับ รวมถึงมีรายได้ที่มั่นคง และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและทุกภาคส่วนทางด้านการศึกษา ซึ่งการพูดคุยในครั้งนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางบัวทองในการทำความร่วมมือเพื่อส่งเสริมโอกาสทางด้านการศึกษาร่วมกันเป็นอย่างมาก และจะมีการนำนักเรียนนักศึกษาเดินทางมาศึกษาดูงาน พร้อมกิจกรรมแนะแนวต่อไปในอนาคตอันใกล้

#วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ #มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ