วันที่ 8 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดอบรมหัวข้อ “พัฒนาองค์กรด้วยไคเซ็น” เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากร รวมพลังต่อยอดความรู้สู่การเป็นองค์กรคุณภาพ โดยมีนายวิเชียร เนียมน้อมผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในการอบรม พร้อมให้แนวทางนโยบายให้คณะผู้บริหาร บุคลากรพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากไคเซ็นเป็นหนึ่งในแนวคิดการเปลี่ยนแปลงที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานขององค์กรได้เป็นอย่างดี

โดยผ่านหลักการสำคัญของไคเซ็น คือ “เลิก ลด และเปลี่ยน” ซึ่งหมายถึงการลดหรือเลิกขั้นตอนส่วนเกิน ส่วนที่ไม่จำเป็น ด้วยการเปลี่ยนวิธีการทำงาน เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อย ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และต้องอาศัยการพลิกแพลงเพื่อให้หลุดพ้นจากข้อจำกัดในความเป็นจริงต่างๆ เช่น งบประมาณ เวลา อุปกรณ์ เทคโนโลยี เป็นต้น

#วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ #มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ