วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วยนายศุภเลิศ บุญเย็น ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล ได้เข้าพบร่วมแสดงความยินดีกับนายพีรศักดิ์ รัตนะ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ณ กระทรวงศึกษาธิการ โดยนายวิเชียร เนียมน้อม ได้รายงานถึงแนวทางการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ตลอดจนความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาเด็กและเยาวชน  รวมถึงการเปิดหลักสูตรใหม่ของวิทยาลัยฯ อาทิ สาขาวิชาเทคนิควิทยาการนาฬิกา สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของสถานประกอบการทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ  มุ่งเน้นทักษะด้านอาชีพและการมีงานทำ  มีรายได้ระหว่างเรียน  ซึ่งนับเป็นเป้าหมายที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 

ในโอกาสนี้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนสำคัญในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างงานสร้างอาชีพที่ดำเนินการตามเป้าหมายของวิทยาลัยฯ “มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ”    มาโดยตลอด  ทำให้เด็กและเยาวชนสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ พร้อมทั้งเป็นคนดีมีคุณภาพอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

#วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  #มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ