วันที่ 27 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  โดยสำนักพัฒนาธุรกิจ ร่วมกับสำนักวิชาการ จัดอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการอาหาร ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าภายในโรงอาหารของวิทยาลัยฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ พร้อมให้สถานที่จำหน่ายอาหารมีสุขลักษณะที่ดีและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

      โดยผู้อบรมจะได้รับการอบรมในเรื่องต่างๆ อาทิ หลักการสุขาภิบาลอาหาร , อันตรายที่เกิดจากอาหาร , การฝึกปฏิบัติการล้างผักที่ถูกวิธี , การล้างมือการหยิบจับอาหารที่ถูกวิธี , การแต่งกายที่ถูกสุขลักษณะ และมาตรฐานอื่นๆตามที่กรมอนามัยประกาศหรือกำหนดเพิ่มเติม อันเนื่องมาจากสภาพปัญหาและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศไทย  โดยหลังการอบรมและสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติแล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับใบอนุญาตผู้ประกอบกิจการอาหารเพื่อเป็นหลักฐานการเปิดร้านตามมาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข