3 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) จัดกิจกรรมแนะแนวการให้โอกาสทางการศึกษาและการมีงานทำ แก่เด็กและเยาวชน ภายในสถานรองรับ ภายใต้การดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม โดยมีนายวิเชียร เนียมน้อมผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯเป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อSustainability - CPG กับกลยุทธ์ด้านการศึกษา เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ผู้นำอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศ มีการจัดกระบวนการศึกษาให้เด็กและเยาวชน ภายใต้แนวคิด “เก่ง ดี มีสุข” เป็นการสร้างคนเพื่อตอบโจทย์สังคมและประเทศชาติโดยนักเรียนนักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษา จะมีอาชีพ มีงานทำอย่างต่อเนื่อง มีรายได้มั่นคง สอดคล้องกับปรัชญาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ “มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ”และนอกจากนี้ยังมีการแนะนำวิทยาลัยฯ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ และสถานศึกษาในความร่วมมือ พร้อมทั้งเส้นทางแห่งอนาคตและความก้าวหน้าจากนายวัชระ เกษสำลี  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ  ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมใช้เป็นแนวทางสำหรับเลือกเรียนและตัดสินใจเพื่ออนาคตที่ดี มั่นคง และยั่งยืน