4 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยสำนักทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรม “เวทีรายงานผลการปฎิบัติงานอันโดดเด่น ประจำไตรมาส ระดับผู้จัดการฝ่าย/ภาค” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริหารและบุคลากร ได้นำเสนอผลงานอันโดดเด่น รวมพลังแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันจากการปฎิบัติงาน เพื่อสร้างความสำเร็จในการบริหารองค์กรและทีมให้บรรลุเป้าหมายด้านต่างๆอย่างมืออาชีพ โดยมีนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมให้แนวทางนโยบายแก่คณะผู้บริหาร บุคลากร ให้ยึดหลัก “ทำงานด้วยงาน แบบ One Quality คุณภาพ?เป็น?หนึ่งเดียว” ด้วยการบริหารงานที่ให้ความสำคัญต่อบุคลากรทุกภาคส่วนที่จะต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนองค์กรให้สอดคล้องกับปรัชญาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ” มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ ” นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นถึงการจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรมสู่องค์กรคุณภาพและมีความยั่งยืน EQ-MIS ประกอบด้วย การศึกษา (Education) , คุณภาพ (Quality) การจัดการ (Management) นวัตกรรม (Innovativeness) และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability)