เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  นำโดยนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  จัดพิธีมอบธงองค์กรคุณธรรม ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม ให้กับคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ  เพื่อให้บุคลากรทุกคนรวมพลังสร้างองค์กรคุณธรรม  ผ่านแนวคิด 11 Leadership , 7 Values , 5 Principles , 6 Core Values , Harmony  , Corporate Govermabce , Human rights , Our way , 1 Quality , PAT MB , Working With jobs และ คุณธรรมอัตลักษณ์  เพื่อร่วมสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่น  ร่วมกันสร้างค่านิยม สร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานที่ปราศจากปัญหาการคอร์รัปชั่น  ซึ่งนับเป็นภารกิจที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ตระหนักถึงปัญหาการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบมาโดยตลอด  บุคลากรทุกคนแสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่น  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่กระทำการใดใดเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร

นอกจากนี้ยังมีนโยบายส่งเสริมการเล่นหมากล้อม หรือโกะ เพื่อพัฒนาคนควบคู่ไปกับการพัฒนางาน โดยได้มอบชุดอุปกรณ์การเล่นหมากล้อมให้กับหน่วยงานภายในวิทยาลัยฯ สนับสนุนให้บุคลากรได้ฝึกฝนทักษะการเล่นหมากล้อม  เนื่องจากการเล่นหมากล้อม ทำให้ผู้เล่นพัฒนาความคิดให้เฉียบคม มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน  การแก้ปัญหาต่างๆ อีกทั้งยังฝึกให้เป็นนักวางแผนกลยุทธ์  ฝึกควบคุมอารมณ์ สามารถคิดวิเคราะห์เรื่องต่างๆไปตามเหตุผลอันสมควร นับเป็นสิ่งที่ส่งผลให้ผู้เล่นสามารถตั้งรับกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างประสบความสำเร็จ  และสามารถทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ