วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นำโดยนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสายงานความร่วมมือ สำนักพัฒนาธุรกิจ สำนักความร่วมมือ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าพบผู้บริหารกลุ่มธุรกิจยานยนต์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ 3 ท่าน คือ คุณธนากร เสรีบุรี รองประธานกรรมการอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม (จีน) , คุณนพดล เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม (จีน) เครือเจริญโภคภัณฑ์ และคุณวิบูลย์ สมบูรณ์วงศ์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม (จีน) เครือเจริญโภคภัณฑ์
เพื่อร่วมหารือการสนับสนุนกำลังคนเพื่อความยั่งยืน ธุรกิจยานยนต์ (MG) ซึ่งแนวโน้มจะได้มีการลงรายละเอียดและพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับกิจกรรมของกลุ่มธุรกิจยานยนต์ต่อไป