วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นำโดยนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต และผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
พร้อมด้วย ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ นำคณะทำงาน บริษัท เอเชียเอราวัน จำกัด เข้าพบ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ (สม.) เพื่อหารือหลักการความร่วมมือและประชาสัมพันธ์โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินเส้นทางภาคตะวันออก ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา