12 พฤศจิกายน 2564  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นำโดยนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง  และคณะผู้บริหารสำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง จ.นนทบุรี  ที่เดินทางมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน การเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคีของวิทยาลัยฯ ในฐานะผู้นำทางด้านการศึกษารูปแบบทวิภาคีและผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจค้าปลีก  พร้อมปรึกษาหารือถึงแนวทางการดำเนินงานร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีทักษะที่โดดเด่นเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ หลักสูตรเทคนิควิทยาการนาฬิกา , หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร และหลักสูตรอื่นๆ  โดยมีนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายวัชระ เกษสำลี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ และนายอำนาจ อ้วนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียนนักศึกษา  เป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน  พร้อมนำชมห้องส่งสัญญาณการสอนทางไกล รวมถึงห้องปฏิบัติการ 7-Eleven ของวิทยาลัยฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เยี่ยมชมเป็นอย่างมาก