วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ อุดรธานี โดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ เทศบาลนครอุดรธานี ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา (MOU) ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี โดยผู้ลงนาม นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต เเละผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ประธานฝั่ง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในนามตัวแทนนายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กับ ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ประธานฝั่ง เทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งมีสักขีพยาน นายพรเทพ พลับนิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ นายประภาส บุตรอุดม รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี นางกนกอร ไชยมูล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และมีผู้บริหารของเทศบาลนครอุดรธานี ดร.หทัยรัตน์ เพชรพนมพร รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ท่านอาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี ท่านรองสุรศักดิ์ ภักดีไทย รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี และคณะที่ปรึกษาท่านนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ,ครูและนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ อุดรธานี ผู้เข้าร่วมในพิธีทั้งหมด รวมจำนวน 90 คน แบ่งเป็น ผู้บริหารเทศบาล 24 คน ,ผู้บริหารสถานศึกษา 9 คน , ครูแนะแนว จำนวน 6 คน , นักเรียน ม.3 จำนวน 35 คนคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ อุดรธานี จำนวน 16 คน ได้ร่วมกันตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการผลิตกำลังคนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยสนับสนุนนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาของประเทศและสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 50 ทุน ที่ประสงค์เรียนต่อสายอาชีพในสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างต่อเนื่อง จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน โดยมีระยะเวลา 3 ปี