วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมปัญญางาม วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยมีนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร นักเรียนนักศึกษาบุคลากร และคณะจิตอาสาพระราชทาน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กล่าวคำปฏิญาณฯ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 

เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2564 ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะมูลฝอยบริเวณโดยรอบวิทยาลัยฯ อาทิ สถานีอนามัยไขแสงกำเนิดมี , โรงเจเก่งเต็กตึ๊ง และชุมชนภายในซอยงามวงศ์วาน 23 อ.เมือง จ.นนทบุรี ส่งเสริมให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นนโยบายสำคัญในกิจกรรม 7ส. ของวิทยาลัยฯ ที่อบรมปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน สังคม เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนต่อไป