30 พฤศจิกายน 2564  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์   จัดกิจกรรม “PAT Quarterly Review ไตรมาส 2 ประจำปีการศึกษา 2564”โดยมีนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม มอบนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน และข่าวสารสำคัญขององค์กร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรการศึกษา ณ ห้องประชุมปัญญางาม พร้อมให้แนวทางการดำเนินงาน อาทิ การรวมพลังทีม การทำงานด้วยใจ  การนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดำเนินงาน การสร้างความแข็งแกร่งและการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการขับเคลื่อนองค์กร ตามหลัก “ทำงานด้วยงาน แบบ One Quality คุณภาพเป็นหนึ่งเดียว” ด้วยการให้ความสำคัญต่อบุคลากรทุกระดับที่ต้องร่วมมือกัน เรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน  ผ่านแนวคิด 11 Leadership , 7 Values , 5 Principles , 6 Core Values , Harmony  , Corporate Governance , Human rights , Our way , 1 Quality , PAT MB , Working With jobs และ คุณธรรมอัตลักษณ์ นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสำคัญ  ภายใต้หัวข้อ PERFORMANCE โดยนายวัชระ เกษสำลี ผู้บริหารสำนักพัฒนาธุรกิจ , หัวข้อ PAT FOCUS Excellent Center โดยนายวรเชษฐ์ ธรรมวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ, หัวข้อ PAT PEOPLE และ FINANCIAL PERFORMANCE โดยนายศุภเลิศ บุญเย็น ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล และนางอุษยา ใหม่มา ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน ตามลำดับเพื่อสร้างความสำเร็จในการบริหารองค์กรและทีมให้บรรลุเป้าหมายด้านต่างๆอย่างมืออาชีพร่วมกัน