เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 64 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจิตวิทยาวัยรุ่น นายศุภเลิศ บุญเย็น ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตวิทยาวัยรุ่น โดยมีนายอำนาจ อ้วนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา และครู บุคลากรของวิทยาลัยฯและศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ เข้าร่วมการอบรม โอกาสนี้ นายศุภเลิศ บุญเย็น ได้กล่าวขอบคุณ นาวาโท สมบูรณ์ ดอนสนธิ์ นักจิตวิทยาโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตวิทยาวัยรุ่นสอดคล้องกับแผนงานสำคัญของสำนักทรัพยากรบุคคลที่มีความเป็นห่วงอยู่ 3 ด้าน คือ การสรรหานักเรียน , การรักษานักเรียน และการเรียนการสอน เนื่องจากผู้เรียนเป็นเด็กและเยาวชนที่จะต้องให้ความสำคัญดูแลกันอย่างใกล้ชิด วัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สังคมปัจจุบันเป็นยุคข่าวสารไร้พรมแดน ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของวัยรุ่นมากขึ้น ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูจึงต้องมีเข้าความใจในเรื่องจิตวิทยาวัยรุ่นอย่างแท้จริง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตวิทยาวัยรุ่นสอดคล้องกับแผนงานสำคัญของสำนักทรัพยากรบุคคลที่มีความเป็นห่วงอยู่ 3 ด้าน คือ การสรรหานักเรียน , การรักษานักเรียน และการเรียนการสอน เนื่องจากผู้เรียนเป็นเด็กและเยาวชนที่จะต้องให้ความสำคัญดูแลกันอย่างใกล้ชิด วัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สังคมปัจจุบันเป็นยุคข่าวสารไร้พรมแดน ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของวัยรุ่นมากขึ้น ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูจึงต้องมีเข้าความใจในเรื่องจิตวิทยาวัยรุ่นอย่างแท้จริง 

ด้านนาวาโท สมบูรณ์ ดอนสนธิ์ ได้บรรยายถึงจิตวิทยาและการรู้จักตนเองแนวคิด Transactional Analysis , จิตวิทยาวัยรุ่น , หลักการให้คำปรึกษา Basic Counseling Process และการฝึกปฏิบัติให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐาน Basic Counseling Technique ซึ่งการอบรมในวันนี้ทำให้ครู บุคลากรสามารถนำความรู้ ประสบการณ์จากผู้บรรยายไปประยุกต์ใช้งาน เป็นการเพิ่มศักยภาพในการดูแลนักเรียน นักศึกษา ช่วยลดสถิติการศึกษา Drop Out เพื่อประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษาและวิทยาลัยฯต่อไป.