23 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดเสวนาทางวิชาการ “ผู้ใช้ร่วมคิดผู้ผลิตร่วมกำหนดภายใต้บริบทการจัดการสู่ความยั่งยืน” โดยมีนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการศึกษา เพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำ” เนื่องจากการจัดการศึกษานับเป็นต้นน้ำของการผลิตคน วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เน้นการใช้ทฤษฎี 4 คูณ 100 มาใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างคนร่วมกันอย่างมีจุดมุ่งหมายและไปสู่เส้นชัยร่วมกัน ซึ่งแนวทางการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training) นับเป็นสิ่งที่มีความชัดเจนและมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว เน้นการเรียนแบบ Work based learning on the job training ความรู้ได้จากการปฏิบัติโดยตรง ที่ก่อให้เกิดการปลูกฝังใน 3 ด้านสำคัญ ประกอบด้วย SKILL คือทักษะที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ เริ่มจากรู้จัก เรียนรู้ ทำเป็น เชี่ยวชาญ ชำนาญ, Knowledge คือ ความรู้ที่เกิดจากการสั่งสมผ่านทักษะการปฏิบัติ ซึ่งนับเป็นความรู้ที่ฝังลึกในตัวตนของคนๆนั้น และ Attitude หมายถึง ทัศนคติ ความรักในงานที่ทำ จะสามารถส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “ผู้ใช้ร่วมคิด ผู้ผลิตร่วมกำหนดภายใต้บริบทการจัดการสู่ความยั่งยืน” ร่วมกันสร้างเด็กและเยาวชนให้มีทักษะ ความรู้ และทัศนคติ เพื่อตอบโจทย์สถานประกอบการ สังคมและประเทศชาติ เพื่อการมีอาชีพ มีงานทำอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากคุณธณกร โยธาจิรนนท์ ผู้จัดการทั่วไปสำนักปฏิบัติการ 2 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) , คุณอรวรรณ ไชยมาตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ศูนย์ HR Operation1 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) , ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและนายวัชระ เกษสำลี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้พูดถึงการปรับตัวสำหรับการทำงานแบบ Ajai การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในการทำงานร่วมกัน และให้ความมั่นใจในโครงการเถ้าแก่ขาย หรือโครงการ Future Leader Program (FLP) ของบริษัทและเครือฯ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์