arrow ปรัชญาธุรกิจ ซีพี ออลล์  
 ปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความสุข”

arrow ปรัชญาการจัดการศึกษา
 มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ

arrow วิสัยทัศน์          
 สถานศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ชั้นนำของอาเซียน

arrow อัตลักษณ์
 เรียนรู้ไม่ลดละ มีทักษะหลากหลาย ใจรักบริการ ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นคนดีศรีสังคม

arrow พันธกิจ
 1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคีด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ

 2. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียน และผ่านระบบทางไกล อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. สร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุขและส่งเสริมความสามารถด้านนวัตกรรม

 4. บริหารการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน สอศ. สมศ. หลักธรรมาภิบาล และ กรอบรางวัล TQA

 5. สร้างความตระหนักให้นักเรียนและบุคลากรมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

arrow เอกลักษณ์วิทยาลัย
 เรียนรู้จากประสบการณ์จริง