พิมพ์

arrow ปรัชญาธุรกิจ ซีพี ออลล์  
 ปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความสุข”

arrow ปรัชญาการจัดการศึกษา
 มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ

arrow วิสัยทัศน์          
 สถานศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ชั้นนำของอาเซียน

arrow อัตลักษณ์
 เรียนรู้ไม่ลดละ มีทักษะหลากหลาย ใจรักบริการ ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นคนดีศรีสังคม

arrow พันธกิจ
 1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคีด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ

 2. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียน และผ่านระบบทางไกล อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. สร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุขและส่งเสริมความสามารถด้านนวัตกรรม

 4. บริหารการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน สอศ. สมศ. หลักธรรมาภิบาล และ กรอบรางวัล TQA

 5. สร้างความตระหนักให้นักเรียนและบุคลากรมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

arrow เอกลักษณ์วิทยาลัย
 เรียนรู้จากประสบการณ์จริง