วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

1.เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้มีโอกาสศึกษาต่อ
2.สร้างงานสู่ท้องถิ่น
3.พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างเยาวชนสู่ภาคธุรกิจ และสร้างผู้เรียนสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ
4.สร้างองค์ความรู้ด้านธุรกิจ แบบครบวงจรให้แก่ผู้เรียน
5.สนับสนุนเยาวชนที่ด้อยโอกาสที่จะเรียนต่อ และผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อและมีงานทำ

 

เป้าหมายด้านการพัฒนา
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรคุณภาพ ดังนั้นจึงมีการพัฒนาพร้อมกันในทุกๆด้าน ได้แก่ด้านหลักสูตร บุคลากร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เทคโนโลยีและอุปกรณ์การเรียนการสอน อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมบรรยากาศภายในวิทยาลัยและอื่นๆ โดยตั้งเป้าหมายในการพัฒนาวิทยาลัยไว้ดังนี้
    1. สร้างและพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของธุรกิจ
    2. เป็นผู้นำการศึกษาด้านวิชาการค้าปลีก
    3. สร้างความยั่งยืนด้วยนวัตกรรมการศึกษา 
    4. สร้างระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีความเป็นเลิศ
    5. บริหารทรัพยากรด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ