วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

1.เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้มีโอกาสศึกษาต่อ
2.สร้างงานสู่ท้องถิ่น
3.พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างเยาวชนสู่ภาคธุรกิจ และสร้างผู้เรียนสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ
4.สร้างองค์ความรู้ด้านธุรกิจ แบบครบวงจรให้แก่ผู้เรียน
5.สนับสนุนเยาวชนที่ด้อยโอกาสที่จะเรียนต่อ และผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อและมีงานทำ