หลักสูตรที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เปิดสอนอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มี 2 สาขา ได้แก่

dot-2หลักสูตร ธุรกิจค้าปลีก

เป็นหลักสูตรที่เปิดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียน  ได้มีความรู้ในด้านการค้าปลีกอย่างครอบคลุม และครบวงจรของการบริหารธุรกิจ  เป็นการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมและความสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว วิชาที่สอนในหลักสูตรนี้ จึงครอบคลุมในหลายๆด้าน เช่น บัญชี การขาย ธุรกิจค้าปลีก คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ศิลปการขายการจัดแสดงสินค้า การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต เรียนในระบบทวิภาคี กับสถานประกอบการ เซเว่นอีเลฟเว่น

 

 
 

dot-2หลักสูตร ไฟฟ้ากำลัง

เรียนรู้งานไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ การควบคุม เครื่องกลไฟฟ้า งานระบบเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รวมถึงงานบัญชี เรียนในระบบทวิภาคี กับ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ผู้ให้บริการ และดูแล อุปกรณ์ไฟฟ้า ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และร้านค้าปลีกชั้นนำ

อนาคตและความก้าวหน้าของนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ในสาขาธุรกิจค้าปลีก จะได้รับการทดสอบและบรรจุเป็นพนักงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น จากนั้นเมื่อประสบการณ์และความสามารถและอายุงานเหมาะสมจะก้าวหน้าต่อไปเป็น ผู้จัดการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ผู้ช่วยผู้จัดการเขต (FC)  ผู้จัดการเขต ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการทั่วไป และยังมีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี - โท ในสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  และถ้านักเรียนมีความพร้อมและอยากเป็นเจ้าของกิจการเป็นของตัวเอง ในลักษณะแฟรนไชส์ซี่ของเซเว่นอีเลฟเว่น ได้ด้วยเงินลงทุนที่พิเศษสุดในเงื่อนไขของพนักงาน

dot-2การเรียนการสอนในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 
การเรียนการสอนในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นการเรียนการสอนที่อยู่ในรูปแบบการสลับเรียน หรือ Block Course ภายใน 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2เทอม แต่ละเทอมมีระยะเวลาเรียน 6 เดือน แบ่งการเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่ม A เรียนภาคทฤษฎี ใช้เวลาเรียน 3 เดือน โดยเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และสำหรับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ หรือวิทยาลัยเครือข่ายอาชีวศึกษาเอกชน มีการเรียนโดยเรียนระบบ"การเรียนการสอนทางไกลแบบ 2 ทาง (2 Ways Video Conference)" มีอาจารย์สอนจากส่วนกลางผ่านระบบ Video Conference ไปยังศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ หรือวิทยาลัยเครือข่ายอาชีวศึกษาเอกชน

 

 

กลุ่ม B เรียนภาคปฏิบัติ ใช้เวลาเรียน 3 เดือน โดยจะเรียนภาคปฏิบัติ ณ ร้าน เซเว่นอีเลฟเว่น ที่ผู้เรียนได้เลือกไว้เป็นระบบการเรียนแบบปฏิบัติงานจริง(มีรายได้จากการฝึกปฏิบัติงาน) เมื่อครบ 3 เดือน ทั้งสองกลุ่มจะสลับการเรียน

 

 

 

การเรียนแบบ Video Conference เป็นอย่างไร
ไม่ว่าจะเรียนกับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ หรือวิทยาลัยเครือข่ายอาชีวศึกษาเอกชนใดก็ตามสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้เท่าเทียมกันทุกที่เพราะการเรียนการสอนทางไกลแบบ "วิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์" เป็นการออกอากาศสด ณ ห้องส่งส่วนกลางจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ไปยังศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ หรือวิทยาลัยเครือข่ายอาชีวศึกษาเอกชน เป็นการเรียนการสอนแบบสื่อสาร 2 ทางคือ อาจารย์และนักเรียนสามารถคุยโต้ตอบกันได้ตลอดเวลา โดยแต่ละศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ หรือวิทยาลัยเครือข่ายอาชีวศึกษาเอกชนจะมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำอยู่คอยกำกับดูแลการเรียนการสอนและช่วยทบทวนบทเรียนให้นักเรียนในช่วงท้ายคาบเรียนเพื่อให้มีความเข้าใจในบทเรียนอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น