28 ธ.ค. 64 PAT เดินหน้าโครงการ “อาชีวไร้ถัง” มุ่งสู่การเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาไร้ถังแห่งแรกของประเทศ

23 ธ.ค. 64 PAT จัดเสวนา “ผู้ใช้ร่วมคิดผู้ผลิตร่วมกำหนดภายใต้บริบทการจัดการสู่ความยั่งยืน”

16 ธ.ค. 64 PAT เดินหน้าโครงการ “PATอาชีวไร้ถัง”

21 ธ.ค. 64 PAT เดินหน้าขับเคลื่อนการให้โอกาสทางการศึกษาการมีอาชีพและการมีงานทำ

15 ธ.ค. 64 PAT เปิดห้องปฏิบัติการเทคนิควิทยาการนาฬิกาและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอาชีวศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย