PAT อาชีวะไร้ถังแห่งแรกของประเทศไทย ร่วมขับเคลื่อนโครงการ “ต้นกล้าไร้ถัง” การจัดการขยะจากต้นทางถึง Zero Waste  ปลูกฝังเยาวชน-ชุมชน ลดขยะ ดูแลสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ณ โรงเรียนอนุบาลทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

คณะผู้บริหาร PAT เข้าพบสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลและร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือทางด้านการศึกษากับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

PAT รับรางวัลเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ประจำปี 2564 ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงยุติธรรม การให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน