วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สำนักกิจการนักเรียน จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง ปวช.3 ปวส.2 ประจำปี 2561

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรีร่วมกับสำนักความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมคณะผู้บริหาร เชิญแจกันดอกไม้ ไปถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร