สำนักความร่วมมือ COD ห่างไกล COVID-19 ส่งมอบ "เจลล้างมือ" ให้แก่สถานศึกษาในเครือข่ายทั่วประเทศ

PAT รับมอบหน้ากากอนามัย จากอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี  ร่วมใจป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับบุคลากรทางการศึกษา คณาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา

กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำ นักเรียนระดับ ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2563