คลิป VDO กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปวช. 1 และแบบประเมินกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

คลิป VDO กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปวส. 1 และแบบประเมินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เปิด “ตู้ PAT ปันสุข”