PAT จัดกิจกรรม  " WE are PAT : Success Together Version 4.0 "  พันธกิจเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน

บมจ. ซีพี ออลล์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) มอบทุนการศึกษา จำนวน 711 ทุน มูลค่ารวม 93,141,000 บาท ให้กับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา จ.นนทบุรี ปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียง

PAT ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรม แห่เทียนจำนำพรรษา หนึ่งกิจกรรมในโครงการ “อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา” ประจำปีการศึกษา 2562