บมจ. ซีพี ออลล์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT)   มอบทุนการศึกษา จำนวน 711 ทุน รวมเป็นเงิน 95,000,000 บ. ให้กับโรงเรียน สังกัด สพฐ. นนทบุรี/ปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียง

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยสำนักกิจการนักเรียน  จัดกิจกรรม แห่เทียนจำนำพรรษา หนึ่งกิจกรรมในโครงการ “อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา” ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู " ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย " ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เป็นประธานในพิธี