วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2562

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณาร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนเพื่อสร้างวิชาชีพและการมีงานทำ

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปางร่วมกับสถาบันกาแฟ (A-CA)และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการทำกาแฟให้กับบุคลากรรวมทั้งเด็กและเยาวชน