ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผนึกกำลังกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สร้างโอกาสสำคัญทางการศึกษาและการมีอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพระดับ “ ดีเยี่ยม ”

PAT เป็นสถานศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับรางวัล Thailand 5S Award 2018