PAT นำตัวแทนครู และนักเรียน ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ นำโดยคุณณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด  ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ คณะครูอาจารย์ และนักเรียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 804 คน

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น ที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย