PAT ร่วมมือกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน

PAT ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 เข้าศึกษาดูงาน เพื่อร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษาและการมีงานทำ

PAT มอบนโยบายการขับเคลื่อนองค์กรการศึกษา