PAT รณรงค์ให้ เยาวชนไทยไร้คอร์รัปชั่น เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษาในความร่วมมือ (รูปแบบทวิภาคี) จำนวน 50 สถานศึกษา รวมเป็นเงิน 15,516,000 บาท 

PAT รับรองคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา เดินทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการ 7ส ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์