PAT จิตอาสา ทำดีเพื่อสังคม " การใช้งานสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ ( Android ) ขั้นพื้นฐานให้กับชมรมพนักงานเกษียณอายุ สฟน. 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยแผนกชุมชนสัมพันธ์ สำนักกิจการนักเรียน ร่วมกับทีมวิทยากรจากสำนักบริหารโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้จัดกิจกรรม อบรมปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือชีวิตขั้นต้น โครงการ 100 โรงเรียน 10,000 คน เยาวชนจิตอาสา CPR โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดสัมมนาโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสำหรับครูต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2561