PAT ร่วมกับ คัดสรรและเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพกาแฟปัญญาภิวัฒน์ (P-CoT) Panyapiwat Coffee Training Center สร้างอาชีพสู่สังคม จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการทำกาแฟให้กับผู้บริหาร และครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดพิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา 2561

คณะคณาจารย์จากสาธารณรัฐประชาชนจีนศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนระบบทวิภาคีวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เพื่อเป็นแนวทางการสร้างคนอย่างมีประสิทธิภาพ