PAT ต้อนรับคณะกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานสื่อสารองค์กร ต้นแบบการศึกษาระบบทวิภาคีของประเทศ

ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนเนื่องจากเหตุพิเศษ

PAT ร่วมประชุมเสวนา "โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ"