PAT จัดการศึกษาระบบทวิภาคี มุ่งที่จะสร้างครูอาชีพ มากกว่าสร้างอาชีพครู เพื่อช่วยพัฒนาให้ระบบการศึกษามีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

PAT จัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  โครงการ " เถ้าแก่น้อย ปัญญาภิวัฒน์ " ณ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

PAT จัดกิจกรรมสัมมนา ประจำปี 2560  " PAT OUR WAY พันธกิจเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน "