วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day & Kick off 5S Award 2018 โดยนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานในพิธี

PAT ทำบุญประจำปี 2560 นำโดยนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับคณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความสิริมงคล

CP ALL EDUCATION FORUM 2018 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาของประเทศ