พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

คณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ได้รับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัยและสุขอนามัยดี" ประจำปี 2561