คุณณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศไทย

PAT จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์ “เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2560”

PAT ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไขแสง กำเนิดมี ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ให้กับชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดนนทบุรี