ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ หาดใหญ่ จัดประชุมสร้างความเข้าใจหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่

ศาลเยาวชนและครอบครัวพิษณุโลกและสำนักความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน

PAT ใส่ใจ ห่วงใยครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา และชุมชนใกล้เคียง มอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จำนวน 3,000 ชิ้น