PAT 15 ปี สร้างความแกร่ง...สู่คนเก่ง

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานประจำปีการศึกษา 2561 

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์จังหวัดนครสวรรค์เปิดอบรมวิชาชีพสร้างโอกาสทางการศึกษาและการสร้างอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน