PAT ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เพื่อร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษาและการมีงานทำ

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์พร้อมให้โอกาสทางการศึกษาเด็กและเยาวชน

PAT ประชุมร่วมกับ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือและประชาสัมพันธ์โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินเส้นทางภาคตะวันออก