ชาวปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกันทำบุญตักบาตรปีใหม่

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา พุทธสานิกชนชาวปัญญาภิวัฒน์ ทั้งคณะผู้บริหาร บุคลากรนักเรียน  ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อร่วมกันต้อนรับปีใหม่  และอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรียกความสุขจากนักเรียนในวันนั้นก็คือ  การจับฉลากของขวัญจากบุคลากรมอบให้นักเรียน  ทั้งนี้บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มจากผู้รับและผู้ให้

 MG 7397 MG 7426 MG 7455 MG 7475 MG 7522 MG 7552 MG 7620 MG 7653 MG 7676

 

 

ประกาศผลรางวัลเชิดชูครูฝึก

122.2345678910

ปัญญาภิวัฒน์ ได้รับเหรียญทอง ในการประกวดผลงานวิจัยผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษา จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในงานประชุมทางวิชาการ เรื่อง“การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ” ณ  โรงแรม  แอมบาสซาเดอร์  สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาที่มีคุณค่าทางวิชาการ มีคุณภาพ สามารถเป็นแบบอย่างในการพัฒนาต่อยอด หรือการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ  และเป็นเวทีทางวิชาการสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  และผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การสร้าง การเผยแพร่ และการใช้ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาวิชาชีพได้มากยิ่งขึ้น  ซึ่งในงานนี้ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้รับเหรียญทองในด้านการพัฒนาหลักสูตร ในหัวข้อ "การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ" ซึ่งทางโรงเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาได้สรรค์สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา และกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และเป้าหมายของการพัฒนา
2. เพิ่อเสริมสร้างและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระหว่างผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
3. เพื่อเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมต้นแบบที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

     โดยเป็นการพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น และบริษัท รีเทลลิงค์ (ไทยเลนด์)จำกัด สำหรับในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง รวมถึงบริษัทอื่นๆในกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) โดยที่ทางวิทยาลัย และบริษัทร่วมมือกันในการจัดทำหลักสูตร เพื่อมุ่งหวังว่านักเรียนหลังจากจบการศึกษาสามารถทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านที่ 2 ของร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ทันที สำหรับในสาขาธุรกิจค้าปลีก และสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังสามารถทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยช่าง อีกทั้งในระหว่างเรียนนั้นสามารถทำงานในตำแหน่งที่ทางบริษัทจัดไว้ได้อีกด้วย ผลจากการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะทำให้เห็นว่าในปีการศึกษา 2554 มีนักเรียนในสาขาธุรกิจค้าปลีกสอบได้ในตำแน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านที่ 2เพิ่มขึ้น 74.18% และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้จัดการร้านที่มีต่อนักเรียนสูงขึ้นอีกด้วยเช่นกัน  โดยทีมที่นำเสนอผลงานวิจัยแก่คณะกรรมการประกอบด้วย ดร.กิตติ รัตนราษี ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติงานศูนย์การเรียนและโรงเรียนเครือข่าย  นางสาวบุญส่ง ศรีอนุตร์, นายนาธาร นุชนุ่ม, นายหิรัณย์ ศุภวนนิมิต, นางสาวสุจารี ฮีมินกุล และนางสาวภุมรินทร์ ชวนชม

 

IMG 3159IMG 0879IMG 0881IMG 2751IMG 2766IMG 2782IMG 2830IMG 3025IMG 3036IMG 3040IMG 3071