วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นำโดย คุณณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สนับสนุนมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเครื่องกรองน้ำให้กับ โครงการ "วันสร้างสุข" ครั้งที่ 5

คุณณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  รับเข็ม "เสมาคุณูปการ" ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ 

PAT จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ณ Convention Hall สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์