ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ convention Hall สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เข้ารับรางวัล " ต้นธรรม " สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้รับรางวัล " สถานประกอบการรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 "