พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555

พิธีไหว้ครู เป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคลแก่นักเรียน ทั้งนี้นักเรียนทุกคนพร้อมใจกันแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์อย่างแท้จริง และในปีการศึกษา 2555 นี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดพิธีไหว้ครู เมื่อวันพฤหัสบดีที่  19 กรกฏาคม  2555 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ชั้น 5 โดยมี อาจารย์นัชชา เทียมพิทักษ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ของวิทยาลัย เริ่มพิธีโดย อาจารย์วิสิทธิ์ งามเลิศชัย ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทไหว้ครู และ คำปฏิญาณตน จากนั้นตัวแทนนักเรียนของแต่ละห้อง นำพานขึ้นไหว้ครู  อาจารย์นัชชา เทียมพิทักษ์ และคณาจารย์ รับมอบพานดอกไม้ธูปเทียนไหว้ครูจากตัวแทนนักเรียน ต่อด้วยประธานในพิธี เจิมหนังสือ  มอบรางวัลเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปี 2555 และมอบรางวัลการประกวดพานสวยงาม แล้วจึงกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ปิดท้ายด้วยนักเรียนร้องเพลงพระคุณที่สาม ทำให้เกิดความรู้สึกที่น่าประทับใจยิ่ง ซึ่งการไหว้ครู คือการที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครู อาจารย์ อย่างจริงใจว่าท่านเป็นผู้ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอด มรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการ ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้ บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้

 

 IMG 0077IMG 0103IMG 0153IMG 0165IMG 0177IMG 0182IMG 0188IMG 0195IMG 0221IMG 0247IMG 0278IMG 0292IMG 0367IMG 0604IMG 9934IMG 9940IMG 9948IMG 9954IMG 9992

งานประกาศนโยบายและทิศทางองค์กร ปัญญาภิวัฒน์

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 เวลา 15.30 น. งานประกาศนโยบายและทิศทางองค์กร วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 2555 “ WE POWER ” โดย อ.นัชชา  เทียมพิทักษ์  ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ กล่าวประกาศนโยบาย เพื่อให้บุคลากรทุกระดับรับทราบ เข้าใจนโยบาย ทิศทางองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงานผูกพันต่อองค์กร ซึ่งจะเอื้อต่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ที่สนับสนุนความสำเร็จของผู้เรียนและผลการดำเนินการที่ดีขององค์กรในการรองรับการปรับเปลี่ยนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอันนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน  ณ ห้องประชุมชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

12345678910111213

บมจ. ซีพี ออลล์ และโรงเรียนเครือข่ายเอกชน จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาเอกชน

 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในนามสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ บมจ. ซีพี ออลล์ และโรงเรียนเครือข่ายเอกชน จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาเอกชน เกี่ยวกับกรอบและแนวทางความร่วมมือ โดยมี ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานลงนาม ร่วมกับ นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อีกทั้งได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุชาติ ธาราธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง มาเป็นสักขีพยานและร่วมเป็นเกียรติการลงนาม นอกจากนี้ บมจ. ซีพี ออลล์ ยังได้ลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศเพิ่มเติมอีก จำนวน 37 แห่ง จากเดิมที่มีอยู่ จำนวน 41 แห่ง เพื่อพัฒนาการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจค้าปลีก ทำให้ปัจจุบันมีโรงเรียนเครือข่ายอาชีวศึกษาเอกชนที่เข้าร่วมโครงการรวมเป็น 78 แห่งทั่วประเทศ 
ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบโล่รางวัลให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน นักเรียน และนักศึกษา จำนวน 15 รางวัล แบ่งเป็น รางวัล "Q-Platinum Awards" 3 รางวัล ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ สำหรับรางวัล "Q-Diamond Awards" 2 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนพณิชยการลานนาและเทคโนโลยี วิทยาลัยศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่ และรางวัล "Q-Star Awards" 10 รางวัล ให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ทำชื่อเสียงในระดับประเทศ อีกด้วย

DSC 0623DSC 0726DSC 0798DSC 0801DSC 0806DSC 0837