PAT จัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  โครงการ " เถ้าแก่น้อย ปัญญาภิวัฒน์ " ณ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

PAT จัดกิจกรรมสัมมนา ประจำปี 2560  " PAT OUR WAY พันธกิจเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน "

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยสำนักกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ