กีฬาสีสัมพันธ์ ปัญญาภิวัฒน์ เกมส์ ครั้งที่ 13 (รอบที่ 1) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักความมีน้ำใจนักกีฬา ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น เสริมสร้างสุขภาพที่ดี

PAT จิตอาสาพร้อมใจกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร

PAT จิตอาสาร่วมซ้อมพิธีการในงานพระราชพิธี และมอบน้ำดื่ม PAT จำนวน 1,200 ขวด เพื่อบริการประชาชน