PAT  จัดฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าในอาคาร และสาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก พร้อมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

PAT ร่วมกับ บริษัทไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด จัดพิธีลงนามความร่วมมือ “การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ”

PAT ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน