15 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้ต้อนรับคณะเยี่ยมชม กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีพันธกิจด้านการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการเรียนการสอนให้กับข้าราชการตำรวจ โดยมีนางปิยาพร ฉลภิญโญ ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ ผอ.วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการ และนายวัชระ เกษสำลี ร่วมให้การต้อนรับ

 
PAT จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เพศศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยสำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการโรงเรียนสีขาว อบรมให้ความรู้เพศศึกษา  รุ่นที่ 1 ให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม B โดยได้รับความร่วมมือจาก สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ณ ห้องประชุมชั้น5 วท.ปัญญภิวัฒน์ ในกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายอำนาจ อ้วนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียน นักศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
 
 
 

5 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์โดย นางปิยาพร ฉลภิญโญ ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ ผอ.วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และนายวัชระ เกษสำลี ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ร่วมต้อนรับ Mr. Sin Siu Ming (Steven), Assistant Manager, International Development Office, Vocational Training Council (VTC), Hong Kong
และ Ms. Kim E. Kiatiwongse, Senior Manager, Office of International Relations, Panyapiwat Institute of Management (PIM) เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือทางการศึกษา