PAT และสมาชิกโครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

PAT ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดโครงการคืนคนดีสู่สังคมเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับข้อมูลข่าวสารเป็นแนวทางการสู่อาชีพในปัจจุบันและอนาคต

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู " ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย " ประจำปีการศึกษา 2562