PAT มุ่งพัฒนาผู้นำ Leadership ทำงานด้วยงาน แบบ One Quality คุณภาพเป็นหนึ่งเดียว

PAT ร่วมกับ ทรู คอร์ปอเรชั่นให้โอกาสทางศึกษาและการมีงานทำ เพื่อเด็กและเยาวชน ภายในสถานรองรับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานกำลังพล สตช.ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ให้โอกาสทางการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจ