ปัญญาภิวัฒน์เข้ารับรางวัลการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนทางอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5

 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เข้ารับรางวัลการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนทางอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2555 มีนายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการประชุมทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมอบโล่เกียรติคุณการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนทางอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5 (The 5th National symposium on Teaching Innovation And Vocational Education Research) ของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ที่จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในวันที่ 9 กันยายน 2555 ณ หอประชุมวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยอาจารย์นัชชา เทียมพิทักษ์ และดร.กิตติ รัตนราษี ได้รับเกียรติเป็นกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมสื่อการสอน ซึ่งมีผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดครั้งนี้

1.งานวิจัยประเภทการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
ระดับดีมาก โดย ดร.กิตติ รัตนราษี

2.งานวิจัยประเภทการเรียนการสอน 
ระดับดีมาก โดย นางสาวบุญส่ง ศรีอนุตร์  และนางสาวปัณยตา หมื่นศรี

3.งานวิจัยประเภทการศึกษาระดับมหาบัณฑิต
ระดับผ่าน โดย นางสาวภุมรินทร์ ชวนชม และนางสาวณภาภัช กลิ่นเกษร

4.งานนวัตกรรมสื่อการสอน (ชิ้นงาน)
ระดับดี โดย นายอภิสิทธิ์ สุมาลี  และนายรวี ว่องวิทยา
ระดับผ่านโดย นายเดชคฤทธิ์ สุขวัฒนโชติ และนายภาณุพงศ์ ประจงการ

11 (1)1 (2)1 (4)1 (5)1 (6)1 (7)1 (8)1 (3)

ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปลูกป่าทดแทน เพื่อเทิดพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี

 วันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2555 ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยสำนักบริหารกิจการนักเรียน ได้ดำเนินการกิจกรรมปลูกป่าทดแทน สร้างธรรมชาติกลับคืน ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเทิดพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี และช่วยกันดูแล รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม  ดังพระราชดำรัสเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๒๐ ".....การที่จะมีต้นไม้ไปชั่วกาลนานนั้น สำคัญอยู่ที่การปลูกป่า และปลูกป่าบริเวณต้นน้ำซึ่งเป็นยอดเขาและเนินสูงนั้น ต้องมีการปลูกป่าโดยไม้ยืนต้นและปลูกไม้ฟืน ซึ่งไม้ฟืนนั้นราษฎรสามารถนำไปใช้ได้ แต่ต้องมีการปลูกทดแทนเป็นระยะ ส่วนไม้ยืนต้นจะช่วยให้อากาศมีความชุ่มชื้น เป็นขั้นตอนหนึ่งของระบบการให้ฝนตกแบบธรรมชาติ ทั้งยังช่วยยึดดินบนเขาไม่ให้พังทลายเมื่อเกิดฝนตกอีกด้วย ซึ่งถ้ารักษาสภาพป่าไม้ไว้ดีแล้ว ท้องถิ่นก็จะมีน้ำใช้ชั่วกาลนาน...."  และจากนั้นทางชมรมยังได้ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา หลอดไฟและเครื่องไทยทาน ข้าวสารอาหารแห้ง ณ สำนักสงฆ์บ้านท่าเรือ จังหวัดเพชรบุรี

DSC 0098DSC 0194DSC 0242DSC 0271DSC 0284DSC 0292DSC 0297DSC 0324DSC 0327DSC 0331DSC 0358

 

 

ปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจจกรรม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 อาจารย์วิสิทธิ์ งามเลิศชัย ผู้อำนวยการสายงานรัฐสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร กล่าวถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดย เปิดกรวย, ถวายพานพุ่ม กล่าวคำอาเศียรวาท เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา และมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดการแต่งคำขวัญ หัวข้อ “คนนี้แหละ...แม่ของฉัน”

การประกวดแต่งคำขวัญ หัวข้อคนนี้แหละ...แม่ของฉัน
ชนะเลิศ : นายสุริยา เต็งโล่ง ปวช.3/1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
ทำงานหาเงินลำบากยากแสนสุด แม่ไม่เคยหยุดทำเพื่อลูก

รองชนะเลิศอันดับ 1 : นายมณฑล จันทร์เนียม ปวช.3/1ไฟฟ้ากำลัง
ตั้งแต่เกิดมาข้าวปลาหาให้ บุญคุณยิ่งใหญ่หาใครเหมือนแม่

รองชนะเลิศอันดับ 2 : นางสาวรุจิยา เจริญยิ่ง ปวช.1/4 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
นพระคุณแม่เลิศฟ้ามหาสมุทร มีรักบริสุทธิ์จริงใจ

การประกวดแต่งคำประพันธ์ หัวข้อ 80 พรรษามหาราชินีปัญญาภิวัฒน์ทำดีเพื่อแม่
ชนะเลิศ : นางสาวอรนัฎชา ทองศาลา ปวช.1/3 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
รองชนะเลิศอันดับ 1 : นายสายนที วริเวช ปวช.1/8 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
รองชนะเลิศอันดับ 2 : นางสาวเหมดี สีสุด ปวช.2/1 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

mommom (1)mom (2)mom (3)mom (4)mom (5)mom (6)mom (7)mom (8)