ปัญญาภิวัฒน์ ได้รับเหรียญทอง ในการประกวดผลงานวิจัยผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษา จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในงานประชุมทางวิชาการ เรื่อง“การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ” ณ  โรงแรม  แอมบาสซาเดอร์  สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาที่มีคุณค่าทางวิชาการ มีคุณภาพ สามารถเป็นแบบอย่างในการพัฒนาต่อยอด หรือการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ  และเป็นเวทีทางวิชาการสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  และผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การสร้าง การเผยแพร่ และการใช้ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาวิชาชีพได้มากยิ่งขึ้น  ซึ่งในงานนี้ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้รับเหรียญทองในด้านการพัฒนาหลักสูตร ในหัวข้อ "การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ" ซึ่งทางโรงเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาได้สรรค์สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา และกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และเป้าหมายของการพัฒนา
2. เพิ่อเสริมสร้างและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระหว่างผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
3. เพื่อเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมต้นแบบที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

     โดยเป็นการพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น และบริษัท รีเทลลิงค์ (ไทยเลนด์)จำกัด สำหรับในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง รวมถึงบริษัทอื่นๆในกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) โดยที่ทางวิทยาลัย และบริษัทร่วมมือกันในการจัดทำหลักสูตร เพื่อมุ่งหวังว่านักเรียนหลังจากจบการศึกษาสามารถทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านที่ 2 ของร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ทันที สำหรับในสาขาธุรกิจค้าปลีก และสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังสามารถทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยช่าง อีกทั้งในระหว่างเรียนนั้นสามารถทำงานในตำแหน่งที่ทางบริษัทจัดไว้ได้อีกด้วย ผลจากการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะทำให้เห็นว่าในปีการศึกษา 2554 มีนักเรียนในสาขาธุรกิจค้าปลีกสอบได้ในตำแน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านที่ 2เพิ่มขึ้น 74.18% และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้จัดการร้านที่มีต่อนักเรียนสูงขึ้นอีกด้วยเช่นกัน  โดยทีมที่นำเสนอผลงานวิจัยแก่คณะกรรมการประกอบด้วย ดร.กิตติ รัตนราษี ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติงานศูนย์การเรียนและโรงเรียนเครือข่าย  นางสาวบุญส่ง ศรีอนุตร์, นายนาธาร นุชนุ่ม, นายหิรัณย์ ศุภวนนิมิต, นางสาวสุจารี ฮีมินกุล และนางสาวภุมรินทร์ ชวนชม

 

IMG 3159IMG 0879IMG 0881IMG 2751IMG 2766IMG 2782IMG 2830IMG 3025IMG 3036IMG 3040IMG 3071

 

ปัญญาภิวัฒน์ ได้รับเหรียญทอง ในการประกวดผลงานวิจัยผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษา จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในงานประชุมทางวิชาการ เรื่อง“การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ” ณ  โรงแรม  แอมบาสซาเดอร์  สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาที่มีคุณค่าทางวิชาการ มีคุณภาพ สามารถเป็นแบบอย่างในการพัฒนาต่อยอด หรือการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ  และเป็นเวทีทางวิชาการสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  และผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การสร้าง การเผยแพร่ และการใช้ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาวิชาชีพได้มากยิ่งขึ้น  ซึ่งในงานนี้ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้รับเหรียญทองในด้านการพัฒนาหลักสูตร ในหัวข้อ "การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ" ซึ่งทางโรงเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาได้สรรค์สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา และกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และเป้าหมายของการพัฒนา
2. เพิ่อเสริมสร้างและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระหว่างผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
3. เพื่อเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมต้นแบบที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

     โดยเป็นการพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น และบริษัท รีเทลลิงค์ (ไทยเลนด์)จำกัด สำหรับในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง รวมถึงบริษัทอื่นๆในกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) โดยที่ทางวิทยาลัย และบริษัทร่วมมือกันในการจัดทำหลักสูตร เพื่อมุ่งหวังว่านักเรียนหลังจากจบการศึกษาสามารถทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านที่ 2 ของร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ทันที สำหรับในสาขาธุรกิจค้าปลีก และสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังสามารถทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยช่าง อีกทั้งในระหว่างเรียนนั้นสามารถทำงานในตำแหน่งที่ทางบริษัทจัดไว้ได้อีกด้วย ผลจากการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะทำให้เห็นว่าในปีการศึกษา 2554 มีนักเรียนในสาขาธุรกิจค้าปลีกสอบได้ในตำแน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านที่ 2เพิ่มขึ้น 74.18% และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้จัดการร้านที่มีต่อนักเรียนสูงขึ้นอีกด้วยเช่นกัน  โดยทีมที่นำเสนอผลงานวิจัยแก่คณะกรรมการประกอบด้วย ดร.กิตติ รัตนราษี ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติงานศูนย์การเรียนและโรงเรียนเครือข่าย  นางสาวบุญส่ง ศรีอนุตร์, นายนาธาร นุชนุ่ม, นายหิรัณย์ ศุภวนนิมิต, นางสาวสุจารี ฮีมินกุล และนางสาวภุมรินทร์ ชวนชม

 

IMG 3159IMG 0879IMG 0881IMG 2751IMG 2766IMG 2782IMG 2830IMG 3025IMG 3036IMG 3040IMG 3071

 

ปัญญาภิวัฒน์เข้ารับรางวัลการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนทางอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5

 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เข้ารับรางวัลการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนทางอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2555 มีนายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการประชุมทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมอบโล่เกียรติคุณการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนทางอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5 (The 5th National symposium on Teaching Innovation And Vocational Education Research) ของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ที่จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในวันที่ 9 กันยายน 2555 ณ หอประชุมวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยอาจารย์นัชชา เทียมพิทักษ์ และดร.กิตติ รัตนราษี ได้รับเกียรติเป็นกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมสื่อการสอน ซึ่งมีผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดครั้งนี้

1.งานวิจัยประเภทการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
ระดับดีมาก โดย ดร.กิตติ รัตนราษี

2.งานวิจัยประเภทการเรียนการสอน 
ระดับดีมาก โดย นางสาวบุญส่ง ศรีอนุตร์  และนางสาวปัณยตา หมื่นศรี

3.งานวิจัยประเภทการศึกษาระดับมหาบัณฑิต
ระดับผ่าน โดย นางสาวภุมรินทร์ ชวนชม และนางสาวณภาภัช กลิ่นเกษร

4.งานนวัตกรรมสื่อการสอน (ชิ้นงาน)
ระดับดี โดย นายอภิสิทธิ์ สุมาลี  และนายรวี ว่องวิทยา
ระดับผ่านโดย นายเดชคฤทธิ์ สุขวัฒนโชติ และนายภาณุพงศ์ ประจงการ

11 (1)1 (2)1 (4)1 (5)1 (6)1 (7)1 (8)1 (3)