เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจได้รับรางวัลชมเชย ห้องสมุดมีชีวิต TK park Living Library Award ครั้งที่ 3 จัดโดย สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี ณ ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อขยายแนวคิดการจัดการห้องสมุดในรูปแบบ ห้องสมุดมีชีวิต ออกไปอย่างแพร่หลายและเป็นรูปธรรม รวมทั้งกระตุ้นให้ บรรณารักษ์ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุน ปลูกฝัง ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของประชาชน โดยมีห้องสมุดที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้ ทั้งสิ้น 10 แห่ง โดยมีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการปฏิรูป เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน และ ศ.คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และที่ปรึกษาโครงการอบรมและประกวดห้องสมุดร่วมงาน
ศ.คุณหญิงแม้นมาส กล่าวถึงบทบาทใหม่ของบรรณารักษ์ว่า จะต้องมีความรู้เรื่องหนังสือ พยายามเข้าถึงหนังสือ และทำหนังสือให้มีชีวิต รวมทั้งต้องทำความเข้าใจหนังสือให้ลึกซึ้งและปฏิบัติได้ด้วย ยกตัวอย่างการอ่านเรื่องรามเกียรติ์ ครูบรรณารักษ์อาจจะลองฝึกหัดท่าทาง ร้องเพลง หรือหัดแต่งโคลง เพื่อให้เนื้อหาและตัวหนังสือมีชีวิตขึ้นมา เพราะการที่หนังสือจะมีชีวิต ต้องมาจากการการอ่านให้เข้าใจและนำไปปฏิบัติ ดึงชีวิตออกมาจากหนังสือ ให้เข้าถึงผู้อ่าน ไม่ว่าเด็ก หรือผู้ใหญ่

 

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ฯ กับ สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2553 เวลา 9.00 – 10.00 น. อาจารย์นัชชา เทียมพิทักษ์ ผู้จัดการโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์  เทคโนธุรกิจ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ของโรงเรียน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยมีจุดประสงค์เพื่อจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของทั้งสองสถาบัน ทางสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ยินดีให้ความร่วมมือกับโรงเรียนฯ ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน แหล่งการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล และบุคลากร ด้านวิชาภาษาต่างประเทศ จากนั้นเวลา 10.00 – 12.00   ได้จัด Talk Show  โดย Mr. Christopher Wright  ในหัวข้อ  Enjoy English by Mr. Christ  Delivery  ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ

อาจารย์วิสิทธิ์ งามเลิศชัย และอาจารย์พีรพัฒน์ โพธิ์ยี่ ได้รับการคัดเลือกเป็นคนดีภายใต้ โครงการ “เมืองไทยเมืองคนดี”

ในวันอังคารที่  24 สิงหาคม 2553 อาจารย์วิสิทธิ์ งามเลิศชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ฯ และอาจารย์พีรพัฒน์ โพธิ์ยี่ ได้รับมอบเกียรติบัตรโครงการ “เมืองไทยเมืองคนดี” จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี โดยนายประดิษฐ์  สุคนธสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมศาลากลางชั้น 3 อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี