PAT จัดอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการอาหาร ให้กับผู้ประกอบการร้านค้า ภายในโรงอาหารวิทยาลัยฯ ก่อนเปิดภาคเรียน ตามมาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

PAT ประชุมร่วมกับทีมผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมคณะกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น เดินหน้าขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรก เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนตามนโยบายของรัฐบาล