PAT นำเสนอผลการดำเนินงาน 7ส บนเวที Thailand 5S Award 2018

เอกอัครราชฑูตประเทศมองโกเลีย ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมธุรกิจ CP All 

ขอแสดงความยินดีกับครู PAT ที่ได้รับรางวัลเชิดชูครู ซีพี ออลล์ ณ ห้องประชุม  Auditorium  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์