สำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) สนับสนุนการจัดการศึกษาบูรณาการทวิศึกษาและทวิภาคีด้วยระบบการสื่อสารสองทาง

วัดชลประทานรังสฤษดิ์สนับสนุนให้สถานศึกษาใช้หลักพุทธอาสาส่งเสริมและพัฒนาคนให้รู้จักสร้างความดี ความคิดดีและประพฤติดี

PAT จัดกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ระดับชั้นปวช. 1 กลุ่ม A-B  ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงกฎระเบียบต่างๆ ของวิทยาลัยฯ พร้องทั้งปลูกฝังวัฒนะธรรมองค์กร (5 Core  Competency)