กิจกรรมค่ายปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายภูริทัศ อ.มวกหล็ก จ.สระบุรี

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ convention Hall สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เข้ารับรางวัล " ต้นธรรม " สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ