ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณาร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนเพื่อสร้างวิชาชีพและการมีงานทำ

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปางร่วมกับสถาบันกาแฟ (A-CA)และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการทำกาแฟให้กับบุคลากรรวมทั้งเด็กและเยาวชน

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผนึกกำลังกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สร้างโอกาสสำคัญทางการศึกษาและการมีอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน