พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ฯ กับ สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2553 เวลา 9.00 – 10.00 น. อาจารย์นัชชา เทียมพิทักษ์ ผู้จัดการโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์  เทคโนธุรกิจ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ของโรงเรียน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยมีจุดประสงค์เพื่อจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของทั้งสองสถาบัน ทางสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ยินดีให้ความร่วมมือกับโรงเรียนฯ ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน แหล่งการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล และบุคลากร ด้านวิชาภาษาต่างประเทศ จากนั้นเวลา 10.00 – 12.00   ได้จัด Talk Show  โดย Mr. Christopher Wright  ในหัวข้อ  Enjoy English by Mr. Christ  Delivery  ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ

อาจารย์วิสิทธิ์ งามเลิศชัย และอาจารย์พีรพัฒน์ โพธิ์ยี่ ได้รับการคัดเลือกเป็นคนดีภายใต้ โครงการ “เมืองไทยเมืองคนดี”

ในวันอังคารที่  24 สิงหาคม 2553 อาจารย์วิสิทธิ์ งามเลิศชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ฯ และอาจารย์พีรพัฒน์ โพธิ์ยี่ ได้รับมอบเกียรติบัตรโครงการ “เมืองไทยเมืองคนดี” จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี โดยนายประดิษฐ์  สุคนธสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมศาลากลางชั้น 3 อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ ได้รับรางวัลและใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค (ASO-T Thailand) ระดับแพลทินัม โดยมีอาจารย์ปิยาพร ฉลภิญโญ รองผู้จัดการสำนักวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาเป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล จากคุณปกรณ์ อมรชีวิน รองอธิบดี รักษาราชการแทน อธิบดีกรมสวัสดีการและคุ้มครองแรงงาน ในวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา