ซีพี ออลล์ มอบทุนการศึกษาให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เพื่อส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน จำนวน 6,574 ทุน 

ผู้บริหารสภาการศึกษา เยี่ยมชมและดูงานวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จ และเป็นต้นแบบการศึกษาระบบทวิภาคีของประเทศ

คณะผู้บริหารธุรกิจ โลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือทางด้านการศึกษากับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์