PAT ร่วมกันจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ที่ ร.ร.วัดคู้บอน  “ ช่วยสร้างองค์ความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ครู นักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง  ที่ ร.ร.วัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) เขตคลองสามวา 

CP ALL ร่วมกับเทศบาลนครลำปาง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการศึกษาและมีงานทำ มอบทุนการศึกษา 50 ทุนแก่นักเรียนสังกัดเทศบาลฯ ศึกษาต่อระดับปวช.-ป.ตรี จบออกมามีงานทำ 100%

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day & Kick off 5S Award 2018 โดยนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานในพิธี