วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมพิธีแสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายด้านการศึกษาและอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน ระหว่าง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขภายหลังได้รับการปล่อยตัวจากสถานแรกรับเด็กและเยาวชน โดยได้ศึกษาต่อและหรือประุกอบอาชีพ

PAT จัดกิจกรรม  " WE are PAT : Success Together Version 4.0 "  พันธกิจเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน