PAT จัดเสวนา “ผู้ใช้ร่วมคิดผู้ผลิตร่วมกำหนดภายใต้บริบทการจัดการสู่ความยั่งยืน”

PAT เดินหน้าขับเคลื่อนการให้โอกาสทางการศึกษาการมีอาชีพและการมีงานทำ

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจิตวิทยาวัยรุ่น