การประชุมเพื่อความร่วมมือและระดมความคิด วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และโกลเด้นเพลส บริษัท สุวรรณชาด จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ร่วมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาและการมีงานทำ

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และบริษัท ซีพี แลนด์ จำกัด (มหาชน) ร่วมปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือด้านการศึกษา