สำนักความร่วมมือ COD ห่างไกล COVID-19 ส่งมอบ "เจลล้างมือ" ให้แก่สถานศึกษาในเครือข่ายทั่วประเทศ

PAT รับมอบหน้ากากอนามัย จากอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี  ร่วมใจป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับบุคลากรทางการศึกษา คณาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา

PAT จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำ นักเรียนระดับ ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2563 

PAT ต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ศึกษาดูงาน ด้าน 7 ส เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาองค์กร และประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานด้านประกันภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น