วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ประชุมการปฏิบัติงานตามนโยบาย " ทำงานที่บ้าน "

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  "จัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่" ให้กับเด็กและเยาวชน

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ปรับการเรียนการสอน รูปแบบ  E-Learning : Google For Education Google Classroom นักเรียนนักศึกษา สามารถเรียนที่บ้าน อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ให้โอกาสทางการศึกษาและการมีอาชีพแก่เด็กและเยาวชน