เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาเทคนิควิทยาการนาฬิกา หลักสูตรแรกและ หลักสูตร 1 เดียวในประเทศไทย

ประกาศรายชื่อนักเรียนมอบตัว วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2564

ซีพี ออลล์ มอบทุนการศึกษาให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เพื่อส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน จำนวน 6,574 ทุน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ร่วมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาด้านการศึกษา รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์กองทุนต้นกล้าปัญญาภิวัฒน์

ผู้บริหารสภาการศึกษา เยี่ยมชมและดูงานวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จ และเป็นต้นแบบการศึกษาระบบทวิภาคีของประเทศ