PAT รณรงค์ให้ เยาวชนไทยไร้คอร์รัปชั่น เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษาในความร่วมมือ (รูปแบบทวิภาคี) จำนวน 50 สถานศึกษา รวมเป็นเงิน 15,516,000 บาท 

PAT ร่วมกับ คัดสรรและเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพกาแฟปัญญาภิวัฒน์ (P-CoT) Panyapiwat Coffee Training Center สร้างอาชีพสู่สังคม จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการทำกาแฟให้กับผู้บริหาร และครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี

PAT รับรองคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา เดินทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการ 7ส ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดพิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา 2561