PAT เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา การพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคงานซ่อมนาฬิกา

PAT จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ “ การสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ” โดยมีคุณประวีณมัย บ่ายคล้อย ผู้ประกาศข่าวมืออาชีพ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 เป็นผู้บรรยาย

PAT ร่วมกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ให้โอกาสทางการศึกษาและการมีอาชีพแก่เด็กและเยาวชน

PAT จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563  ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมให้ศิษย์น้อมรำลึกถึงพระคุณครู

คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมแสดงความยินดี กับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา