PAT ร่วมกับ เทศบาลเมืองบางบัวทอง  ลงนามความร่วมมือ “การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ”

PAT ต้อนรับ เลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ชลบุรี

PAT  จัดฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าในอาคาร และสาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก พร้อมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

PAT ผนึกกำลังลงนามความร่วมมือ “ โครงการ 3 ม.” มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม

PAT ร่วมกับ บริษัทไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด จัดพิธีลงนามความร่วมมือ “การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ”