PAT จัดกิจกรรม  " WE are PAT : Success Together Version 4.0 "  พันธกิจเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน

บมจ. ซีพี ออลล์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) มอบทุนการศึกษา จำนวน 711 ทุน มูลค่ารวม 93,141,000 บาท ให้กับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา จ.นนทบุรี ปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียง

PAT และสมาชิกโครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

PAT ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรม แห่เทียนจำนำพรรษา หนึ่งกิจกรรมในโครงการ “อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา” ประจำปีการศึกษา 2562

PAT ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดโครงการคืนคนดีสู่สังคมเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับข้อมูลข่าวสารเป็นแนวทางการสู่อาชีพในปัจจุบันและอนาคต