ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรเมธ สัมพันธสิทธิ์ และนายอรรถพล ชนะมาร นักศึกษา ปวส. ปีที่ 1 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณคนดีศรีเซเว่น " ผู้ริเริ่มเมนูอักษรเบรลล์ ในร้าน 7-11 สำหรับผู้พิการทางสายตา " 

PAT ได้รับรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ระดับอาชีวศึกษา เนื่องในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีการศึกษา 2560

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม PAT เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชาว PAT ไม่ทิ้งกัน นำโดยอาจารย์วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมคณะผู้บริหารและนักเรียน ร่วมมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 10,000 บาท ให้กับนักเรียนที่ประสพปัญหาไฟไหม้