PAT เดินหน้าขับเคลื่อนการให้โอกาสทางการศึกษาการมีอาชีพและการมีงานทำ

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจิตวิทยาวัยรุ่น

PAT เปิดห้องปฏิบัติการเทคนิควิทยาการนาฬิกา และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอาชีวศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย

PAT เดินหน้าโครงการ “PATอาชีวไร้ถัง”

PAT มอบชุดคอมพิวเตอร์ ให้กับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน