PAT นำเสนอผลการดำเนินงาน 7ส บนเวที Thailand 5S Award 2018

เอกอัครราชฑูตประเทศมองโกเลีย ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมธุรกิจ CP All 

กิจกรรมค่ายปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายภูริทัศ อ.มวกหล็ก จ.สระบุรี

ขอแสดงความยินดีกับครู PAT ที่ได้รับรางวัลเชิดชูครู ซีพี ออลล์ ณ ห้องประชุม  Auditorium  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ convention Hall สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์