PAT ร่วมมือกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน

PAT ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 เข้าศึกษาดูงาน เพื่อร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษาและการมีงานทำ

PAT จัดกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564

PAT มอบนโยบายการขับเคลื่อนองค์กรการศึกษา

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ อุดรธานี จับมือเทศบาลนครอุดรธานี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา