PAT รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ต่อเนื่อง 6 ปี

PAT จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรหุ่นยนต์ขั้นพื้นฐาน Bioloid Premium ตอกย้ำการเป็นสถานศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม

PAT ร่วมกับ TRUE  จัดกิจกรรม “โค้ด 2 โค้ด”  มอบชั่วโมงอินเตอร์เน็ต เพื่อการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ พร้อมให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน

PAT ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เพื่อร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษาและการมีงานทำ