PAT พร้อมใจถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562

PAT เข้าร่วม เสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “ให้โอกาส สร้างอาชีพ” ในงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562”  (DJOP VSC : DJOP Vocational Skills Competition 2019)

15 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้ต้อนรับคณะเยี่ยมชม กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีพันธกิจด้านการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการเรียนการสอนให้กับข้าราชการตำรวจ โดยมีนางปิยาพร ฉลภิญโญ ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ ผอ.วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการ และนายวัชระ เกษสำลี ร่วมให้การต้อนรับ

28 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ได้รับคณะเยี่ยมชมจากบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัดภายใต้การดูแลของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการฯ และ นายศุภเลิศ บุญเย็น ประธานกรรมการ 7สและ นา่ยวัชระ เกาสำลี ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร กล่าวต้อนรับ ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ นางสุจินดา หิรัญสิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและระบบคุณภาพ ได้กล่าวแนะนำถึงกิจกรรม 7ส ของวิทยาลัย และนำชมสถานที่ต่างๆ อาธิเช่น ห้องปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีกจำลอง ห้องพักครู ห้องสมุด แผนกไฟฟ้า และชมการบริหารจัดการรถมอเตอร์ไซต์โดยใช้ QR Code

 
PAT จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เพศศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยสำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการโรงเรียนสีขาว อบรมให้ความรู้เพศศึกษา  รุ่นที่ 1 ให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม B โดยได้รับความร่วมมือจาก สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ณ ห้องประชุมชั้น5 วท.ปัญญภิวัฒน์ ในกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายอำนาจ อ้วนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียน นักศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม