PAT จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ  กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ พื้นที่ คลองทุ่ง เขตจตุจักร

บมจ. ซีพี ออลล์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนและสถานศึกษาในความร่วมมือสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ จ.นนทบุรี จำนวน 711 ทุน รวมเป็นเงิน 93,141,000 บาท

สร้างภูมิคุ้มกันน้องๆPATไม่ยุ่งยาเสพติด

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษาในความร่วมมือ (รูปแบบทวิภาคี) จำนวน 45 สถานศึกษา รวมเป็นเงิน 20,964,000.00 บาท 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู " ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย " ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เป็นประธานในพิธี