ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัย เข้ารับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2556

ด้วยคุรุสภา ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงานและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ประจักษแแก่สังคม ให้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

1.นายกิตติภูมิ  พานทอง
2.นางสาวกุลธิดา  มีสัตย์
3.นางสาวณภาภัช  กลิ่นเกษร
4.นางสาวทัศนีย์  ผิวขาว
5.นางสาวบุญส่ง  ศรีอนุตร์
6.นางวิรากานต์      ชูเจริญรัตน์
7.นางสาวสมาภรณ์  นวลสุทธิ์
8.นางสาวหนูแพว  วัชโศก
9.นายหิรัณย์  ศุภวนนิมิต
10.นางสาวอภิรดี  สังขพันธุ์
11.นายอภิสิทธิ์  สุมาลี
12.นางสาวอรอุมา  สิงห์สวัสดิ์

และพร้อมกันนี้ทางวิทยาลัยยังได้รับรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับเขตพื้นที่การศึกษา” ประจำปี 2556 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  การออกแบบหลักสูตรใหม่ “หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงานร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven”  โดยมีอาจารย์วิสิทธิ์  งามเลิศชัย  ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นผู้รับมอบ และอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภูมิใจ อาจารย์นพพล  เสียงก้อง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ได้รับรางวัลครูในดวงใจ  จากงานวันครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2557  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2557  ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

t (1)t (2)t (3)t (4)t (5)t (6)t (7)t (8)t (9)t (10)t (11)t (12)t (13)t (14)t (15)

ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัย รับรางวัลเสมาทอง จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น ประจำปีการศึกษา 2554-2555 โดยมีดร.สุวิทย์ มูลคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นผู้มอบรางวัลสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่ประพฤติตน ได้ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน   ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้ผ่านการประเมิน กลยุทธ์ที่ 3 จุดเน้นที่ 11 ให้ได้รับรางวัลเสมาทอง จำนวน 14 คน

 

     รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

 1.  Miss. Cherry   Lim-Diola
 2. นางสาวปัณยตา  หมื่นศรี
 3. นางสาวบุญส่ง  ศรีอนุตร์
 4. นางสาวสริญญา  เด่นสุมิตร
 5. นายเริงชัย  พะวุฒ
 6. นางสาวสุขญา  บุญพิพัฒน์
 7. นายศิริวัฒน์  สิมาวัน
 8. นางสาวปณิธาน  ถนอมนาม
 9. นางสาวศิโรรัตน์  สังข์สุข
 10. นางสาวอภิรดี  สังขพันธุ์
 11. นายเมธัส  บัวชุม
 12. นางสาวดวงฤทัย  ศักดิ์ชินบุตร
 13. นางสาววิรากานต์  ชูเจริญรัตน์
 14. นางสาวเบญจพร  บุญเนียม

 

IMG 0680IMG 0706IMG 0626IMG 0636IMG 0650IMG 0671IMG 0729IMG 0735IMG 0736IMG 0747IMG 0788IMG 0793

ภาพบรรยากาศการแถลงผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา จาก สมศ รอบที่ 3 ด้วยวาจา จาก คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ของ สมศ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2556 โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้ผ่านมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเป็นที่เรียบร้อย

IMG 9144

IMG_9133

IMG 9172

IMG 9243

IMG 9256

IMG 9257

IMG 9316

IMG 9319

IMG 9355

IMG 9375

IMG 9377

IMG 9385

IMG 9514

IMG 9597

IMG 9686

IMG 9714

IMG 9729

IMG 9761

IMG 9771

IMG 9816

IMG 9818

IMG 9821

IMG 9839

IMG 9843

IMG 9848

IMG 9939

IMG 9944

IMG 9951

IMG 9952

IMG 9958

IMG 9962

IMG 9967

สรุปผลรางวัลรางวัลเชิดชูครูฝึก และรากแก้วคุณธรรม

Untitled-1-02

 

Trophyรางวัลครูฝึก (ระดับภาค) “ดูแลนักเรียนยอดเยี่ยมระดับประเทศ”   3 รางวัล 
ผลคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสถานประกอบการสูงสุด แยกรายพื้นที่ปฏิบัติการ ทั่วประเทศ 8 พื้นที่ ทุกไตรมาสเฉลี่ยรวมกัน

 

1. ชนะเลิศ BW คุณทัพพ์เทพ ธีระอดิศวงศ โล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
2. ชมเชย RN คุณชมรม เจนชัย โล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
3. ชมเชย BS คุณเพียรทอง เฉิดรัศมี โล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

 

Trophyรางวัลสถานศึกษา (ระดับสถานศึกษา) “สถานศึกษาในดวงใจของครูฝึก” (PTC,PLC)  3 รางวัล
(ผลคะแนนความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักเรียนสูงสุด แยกรายวิทยาลัย ทุกไตรมาสเฉลี่ยรวมกัน)  

1. ชนะเลิศ  RN  ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ – ขอนแก่น       :  โล่ประกาศเกียรติคุณ  พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
2. ชมเชย   BN  ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ – จรัญสนิทวงศ์  :  โล่ประกาศเกียรติคุณ   พร้อมเงินรางวัล  5,000 บาท
3. ชมเชย   BE  ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ – รังสิต             :  โล่ประกาศเกียรติคุณ  พร้อมเงินรางวัล   5,000 บาท
 

Trophyรางวัลสถานศึกษา (ระดับสถานศึกษา) “สถานศึกษาในดวงใจของครูฝึก” (PVC)  3 รางวัล
(ผลคะแนนความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักเรียนสูงสุด แยกรายวิทยาลัย ทุกไตรมาสเฉลี่ยรวมกัน) 

1. ชนะเลิศ  RN  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ  เชียงใหม่   :  โล่ประกาศเกียรติคุณ  พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
2. ชมเชย   RN  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัย ร้อยเอ็ด  :  โล่ประกาศเกียรติคุณ  พร้อมเงินรางวัล   5,000 บาท
3. ชมเชย   RN  วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม   :  โล่ประกาศเกียรติคุณ  พร้อมเงินรางวัล   5,000 บาท

 

Trophyรางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม (ระดับสถานศึกษา) “รับนักเรียนได้ตามเป้าหมายและดูแลแนะนำให้คำปรึกษายอดเยี่ยมระดับประเทศ” (PTC,PLC)   3 รางวัล
(เกณฑ์การพิจารณา สามารถรับนักเรียนได้ตามเป้าหมาย สามารถดูแลนักเรียนมีผล Drop Out ต่ำสุด สามารถดูแลแนะนำให้คำปรึกษาได้ดีเยี่ยม)

1. ชนะเลิศ  BW  ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ – พระราม 2   :  โล่ประกาศเกียรติคุณ  พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
2. ชมเชย   BE  ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ – บางกะปิ       :  โล่ประกาศเกียรติคุณ  พร้อมเงินรางวัล   5,000 บาท
3. ชมเชย   RN  ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ – ลำปาง         :  โล่ประกาศเกียรติคุณ  พร้อมเงินรางวัล  5,000 บาท
 

Trophyรางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม (ระดับสถานศึกษา) “รับนักเรียนได้ตามเป้าหมายและดูแลแนะนำให้คำปรึกษายอดเยี่ยมระดับประเทศ” (PVC)   3 รางวัล
(เกณฑ์การพิจารณา สามารถรับนักเรียนได้ตามเป้าหมาย สามารถดูแลนักเรียนมีผล Drop Out ต่ำสุด สามารถดูแลแนะนำให้คำปรึกษาได้ดีเยี่ยม)

1. ชนะเลิศ   RN  วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน                       :  โล่ประกาศเกียรติคุณ  พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
2. ชมเชย    RN  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่    :  โล่ประกาศเกียรติคุณ  พร้อมเงินรางวัล  5,000 บาท
3. ชมเชย    RN  วิทยาลัยพณิชยการลานนาและเทคโนโลยี           :  โล่ประกาศเกียรติคุณ  พร้อมเงินรางวัล  5,000 บาท
 

Trophyรางวัลครูฝึกยอดเยี่ยมระดับประเทศ  “ขวัญใจนักเรียน”  8 รางวัล (รายบุคคล)
(ผลคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนเทียบผล Vote โดยครูนิเทศทุกพื้นที่ทั่วประเทศ แยกตามพื้นที่ปฏิบัติการ 8 พื้นที่ เทียบผลประเมินความสามารถของครูฝึกในสถานประกอบการซึ่งประเมินโดยผู้บังคับบัญชาสายปฏิบัติการ)

1.ชนะเลิศ  BN  นางสาววชิราพรรณ  ชมภูพวง    :  รหัส 4684   ม.บัวทองธานี จุด 3
2.ชนะเลิศ  BE  นางเพ็ญนภา ทองบุตรดา          :  รหัส 3328   พหลโยธิน 47.2 
3.ชนะเลิศ  BS  นางสาววันดี หมื่นถา                :  รหัส 3310   อาคารมาลีนนท์ 
4.ชนะเลิศ  BW  นายอัตพล  เกิดแสง               :  รหัส 1286   เพชรเกษม 102/2 
5.ชนะเลิศ  RN  นางสาวดารัตน์ โฉมเฉลา          :  รหัส 6557   ราษฎร์ประกิต (จ.นครพนม)
6.ชนะเลิศ  RS  นายสมพร แก้วมา                   :  รหัส 8545   ตลาดดอนนก (จ.สุราษฎร์ธานี)
7.ชนะเลิศ  RC  นางสาววรรณิศา ภาคภูมิ           :  รหัส 8032   ท่าเสา (ไทรโยค) (จ.กาญจนบุรี)
8.ชนะเลิศ  RE  นายอรรถทวี พรสุต                  :  รหัส 4685   ปตท.หนองไผ่แก้ว (จ.ชลบุรี)

รางวัล : โล่ประกาศเกียรติคุณ    ประกาศนียบัตร  พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

 

Trophyรางวัลสร้างชื่อ “รากแก้วคุณธรรม”   10  รางวัล
เป็นรางวัลสำหรับนักเรียนในโครงการทวิภาคีที่สร้างชื่อให้กับสถานศึกษาหรือองค์กร

1.นายณัฐณรงค์   อ่ำทิม                :  ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ลาดพร้าว
2.นายเอกราช     ถิ่นสำราญ           :  ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-สำโรง    
3.นางสาวมะลิสา  แก้วมณี             :  ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-อุดรธานี 
4.นายศรัณย์     พรหมศาสตร์         :  ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ขอนแก่น 
5.นายจักรพงษ์   เหมือนสิทธิ          :  ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-อยุธยา     
6.นายระวินท์วิชญ์  จิตรักษา           :  ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-สุราษฎร์ธานี
7.นายภูมิภิเษก     พฤกษ์โกษา       :  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์    
8.นางสาวนาตยา     ด้วงวงษ์          :  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา     
9.นางสาวธิดารัตน์     ศรีวีเลิศ         :  วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี         
10.นางสาววทันยา  โอภาสรัตนพร   :  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ

รางวัล :  โล่ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร พร้องเงินรางวัล  3,000 บาท

พิธีมอบรางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม (ระดับสถานศึกษา) “รับนักเรียนได้ตามเป้าหมายและดูแลแนะนำให้คำปรึกษายอดเยี่ยมระดับประเทศ” (PVC) รางวัลสถานศึกษา (ระดับสถานศึกษา) “สถานศึกษาในดวงใจของครูฝึก” (PVC) วันที่ 20 มกราคม 2557 ณ โรงแรมอโยธยา ริเวอร์ไซต์ จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

กำหนดการรับรางวัลอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์อีกครั้งเนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการฝึกอาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
นางสาวอุรารักษ์  อัศวบุตร   โทร. 091-004-8058
นางสาวรัตนา  ยิ้มรักษา      โทร.091-004-8046

ปัญญาภิวัฒน์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการตรวจคุณภาพภายนอก จาก สมศ.รอบที่ 3

 

วิทยาลัยเทคโนโลยี ปัญญาภิวัฒน์  ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการตรวจคุณภาพภายนอก  จาก สมศ.รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 23 -25 ธันวาคม 2555 
โดยมี ผศ.ดร. สมชัย  หิรัญวโรดม  เป็นประธานในการตรวจ  ร่วมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 3 ท่านคือ ผศ.ดร.นนทลี  พรธาดาวิทย์  ผศ.อริยา  สุอังคะวาทิน  และ ดร.รินรดี  พรวิริยะสกุล

IMG 0002IMG 0004IMG 0095IMG 0099IMG 0007IMG 0034IMG 0036IMG 0047IMG 0070IMG 0076IMG 0080IMG 0147IMG 0103IMG 0079IMG 0109IMG 0116IMG 0117IMG 0132IMG 0136