ฑูตทางการศึกษาประเทศเยอรมันเยี่ยมชมวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2555 ฑูตการศึกษา Germany ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  โดย Ms.Annette Severy ฑูตการศึกษาเยอรมัน และ Mr.Wolfgang Reuter ผู้ดูแลกรมอาชีวศึกษาเยอรมัน ได้เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  มีอาจารย์กิตติ  รัตนราษี ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการศูนย์การเรียนและโรงเรียนเครือข่ายปัญญาภิวัฒน์ และอาจารย์วัชระ เกษสำลี รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการตลาดและการสื่อสาร ให้การต้อนรับ พร้อมกับพูดคุยแลกเปลี่ยนในแนวคิดการจัดตั้งและการบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และรูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบ Conference ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดย Ms.Annette Severy ฑูตการศึกษาเยอรมันได้กล่าวถึงวิทยาลัยว่า "รู้สึกประทับใจอย่างมาก กับรูปแบบและวิธีการ และหวังว่าจะพัฒนาขึ้นไปในอนาคต" และ ทาง Mr.Wolfgang Reuter ผู้ดูแลกรมอาชีวศึกษาเยอรมันได้พูดถึงทางวิทยาลัยว่า "เป็นวิธีการปรับเปลี่ยนที่สมบูรณ์แบบในระบบทวิภาคีแบบเยอรมัน ซึ่งสิ่งที่คุณทำให้เรายอมรับว่าดีกว่า"

 

IMG 7763IMG 7787IMG 7802IMG 7816IMG 7820IMG 7838IMG 7832

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

 

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555 เวลา 12.30 น.สำนักบริหารกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรม  แห่เทียนจำนำพรรษา โดยมี รศ.ประวิทย์  แซ่เตีย เป็นประธานถวายต้นเทียนจำนำพรรษา พร้อมทั้ง คณะผู้บริหารและนักเรียนร่วมถวายเครื่องไทยทาน มีการตั้งขบวนแห่เทียนโดยคณะผู้บริหาร อาจารย์และนักเรียน ออกวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ไปยังวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง

IMG 7224IMG 7297IMG 7304IMG 7318IMG 7321IMG 7379IMG 7406IMG 7417IMG 7431IMG 7439IMG 7448

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555

พิธีไหว้ครู เป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคลแก่นักเรียน ทั้งนี้นักเรียนทุกคนพร้อมใจกันแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์อย่างแท้จริง และในปีการศึกษา 2555 นี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดพิธีไหว้ครู เมื่อวันพฤหัสบดีที่  19 กรกฏาคม  2555 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ชั้น 5 โดยมี อาจารย์นัชชา เทียมพิทักษ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ของวิทยาลัย เริ่มพิธีโดย อาจารย์วิสิทธิ์ งามเลิศชัย ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทไหว้ครู และ คำปฏิญาณตน จากนั้นตัวแทนนักเรียนของแต่ละห้อง นำพานขึ้นไหว้ครู  อาจารย์นัชชา เทียมพิทักษ์ และคณาจารย์ รับมอบพานดอกไม้ธูปเทียนไหว้ครูจากตัวแทนนักเรียน ต่อด้วยประธานในพิธี เจิมหนังสือ  มอบรางวัลเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปี 2555 และมอบรางวัลการประกวดพานสวยงาม แล้วจึงกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ปิดท้ายด้วยนักเรียนร้องเพลงพระคุณที่สาม ทำให้เกิดความรู้สึกที่น่าประทับใจยิ่ง ซึ่งการไหว้ครู คือการที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครู อาจารย์ อย่างจริงใจว่าท่านเป็นผู้ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอด มรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการ ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้ บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้

 

 IMG 0077IMG 0103IMG 0153IMG 0165IMG 0177IMG 0182IMG 0188IMG 0195IMG 0221IMG 0247IMG 0278IMG 0292IMG 0367IMG 0604IMG 9934IMG 9940IMG 9948IMG 9954IMG 9992

ปัญญาภิวัฒน์ได้รับรางวัลในงาน President Award 2011-2012

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้รับรางวัลชมเชยด้านนวัตกรรม “ การออกแบบหลักสูตรใหม่ หลักสูตรฐานสมรรถนะสาขางานธุรกิจค้าปลีก ” ในงาน President Award 2012 ณ หอประชุม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ นนทบุรี อาจารย์บุญส่ง ศรีอนุตร์ ตัวแทนวิทยาลัยขึ้นรับมอบรางวัล กับอาจารย์พูนสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักบริหารนโยบายธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยงาน President Award 2011-2012 จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม “วัฒนธรรมนวัตกรรม” ในองค์กร กระตุ้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกภาคส่วนตื่นตัวและเล็งเห็นถึงความสำคัญของนวัตกรรม โดยเปิดให้พนักงานทุกกิจการในกลุ่ม ซีพี ออลล์ ได้ร่วมกันสร้างสรรค์โครงการต่างๆ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์และแนวทางการทำงานใหม่ๆ ก่อเกิดการสร้างนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคม และประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรในระยะยาว

 คณะทำงาน โครงการ
การออกแบบหลักสูตรใหม่ “ หลักสูตรฐานสมรรถนะสาขางานธุรกิจค้าปลีก ”
ที่ปรึกษาโครงการ : อ.กิตติ รัตนราษี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 
รายชื่อคณะทำงาน

1. อ.บุญส่ง ศรีอนุตร์ (หัวหน้าโครงการ) 
2. อ.สุจารี ฮีมินกูล 
3. อ.สุธัญญามาศ ม่วงมี 
4. อ.ธัญญพจน์ สายทองอินทร์ 
5. อ.สุกัญญา พนาสุวรรณรัตน์ 
6. อ.อรอุมา สิงห์สวัสดิ์ 
7. อ.ภุมรินทร์ ชวนชม
8. อ.เบญญาภา ศรีบุญแก้ว
9. อ.อภิวัตต์ นิธิสุวรรณสุข
10. อ.พรทิพย์ สุปัญญาโชติสกุล
11. อ.นุชนารถ สิงห์อินทร์
  

 IMG 7666IMG 77041

งานประกาศนโยบายและทิศทางองค์กร ปัญญาภิวัฒน์

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 เวลา 15.30 น. งานประกาศนโยบายและทิศทางองค์กร วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 2555 “ WE POWER ” โดย อ.นัชชา  เทียมพิทักษ์  ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ กล่าวประกาศนโยบาย เพื่อให้บุคลากรทุกระดับรับทราบ เข้าใจนโยบาย ทิศทางองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงานผูกพันต่อองค์กร ซึ่งจะเอื้อต่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ที่สนับสนุนความสำเร็จของผู้เรียนและผลการดำเนินการที่ดีขององค์กรในการรองรับการปรับเปลี่ยนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอันนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน  ณ ห้องประชุมชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

12345678910111213