PAT มุ่งพัฒนาผู้นำ Leadership ทำงานด้วยงาน แบบ One Quality คุณภาพเป็นหนึ่งเดียว

PAT ร่วมกับ ทรู คอร์ปอเรชั่นให้โอกาสทางศึกษาและการมีงานทำ เพื่อเด็กและเยาวชน ภายในสถานรองรับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

PAT จัดอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการอาหาร ให้กับผู้ประกอบการร้านค้า ภายในโรงอาหารวิทยาลัยฯ ก่อนเปิดภาคเรียน ตามมาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานกำลังพล สตช.ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ให้โอกาสทางการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจ

PAT ประชุมร่วมกับทีมผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมคณะกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น เดินหน้าขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษา