5 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์โดย นางปิยาพร ฉลภิญโญ ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ ผอ.วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และนายวัชระ เกษสำลี ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ร่วมต้อนรับ Mr. Sin Siu Ming (Steven), Assistant Manager, International Development Office, Vocational Training Council (VTC), Hong Kong
และ Ms. Kim E. Kiatiwongse, Senior Manager, Office of International Relations, Panyapiwat Institute of Management (PIM) เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือทางการศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมพิธีแสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

PAT จัดกิจกรรม  " WE are PAT : Success Together Version 4.0 "  พันธกิจเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายด้านการศึกษาและอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน ระหว่าง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขภายหลังได้รับการปล่อยตัวจากสถานแรกรับเด็กและเยาวชน โดยได้ศึกษาต่อและหรือประุกอบอาชีพ

บมจ. ซีพี ออลล์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) มอบทุนการศึกษา จำนวน 711 ทุน มูลค่ารวม 93,141,000 บาท ให้กับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา จ.นนทบุรี ปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียง