PAT จัดงาน “หน่อนวัตกรรม ครั้งที่ 7” โชว์ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมจากนวัตกรรุ่นเยาว์

ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรเมธ สัมพันธสิทธิ์ และนายอรรถพล ชนะมาร นักศึกษา ปวส. ปีที่ 1 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณคนดีศรีเซเว่น " ผู้ริเริ่มเมนูอักษรเบรลล์ ในร้าน 7-11 สำหรับผู้พิการทางสายตา " 

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม PAT เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

PAT ได้รับรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ระดับอาชีวศึกษา เนื่องในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีการศึกษา 2560