19 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. อาจารย์รุ่งนภา เขื่อนอุ่น และอาจารย์เกียรติพงษ์ แสนสน จากศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ลำปาง นำคณะนักเรียนจากศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ลำปาง เข้าพบ นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เพื่อ ร่วมบริจาคมือถือเก่า ภายใต้โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” เพื่อนำไปรีไซเคิล นำรายได้มอบให้ โรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ ทางการแพทย์ 30 แห่งทั่วประเทศ เพื่อร่วมกำจัดและรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี และลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง (บริษัท ทีโอที จำกัดมหาชน)

ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์(PAT) นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้กล่าวอบรมและย้ำเตือนต่อนักเรียน,นักศึกษาถึงพิษภัยของการเล่นพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลกในขณะนี้ โดยขอให้นักเรียน,นักศึกษาชมการแข่งขันให้เป็นการกีฬาเพื่อสร้างทักษะความสามารถของตนเอง รู้จักวิธีการเล่นกีฬาเป็นทีมเวิร์คร่วมกัน รวมถึงการมีน้ำใจเป็นนักกีฬาที่รู้แพ้ รู้ชนะ และการให้อภัย ซึ่งการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อตัวเองและครอบครัว ปัญหาที่เกิดขึ้นคือปัญหาอาชญากรรม,ปัญหากู้หนี้ยืมสิน จึงขอให้นักเรียน,นักศึกษาหลีกเลี่ยงต่อการพนันอย่างเด็ดขาด

ทางด้านนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับมอบใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ กล่าวว่าวิทยาลัยฯ เป็นสถานศึกษาที่ตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องนี้อย่างอย่างจริงจัง โดยขอความร่วมมือกับพ่อแม่,ผู้ปกครองให้ช่วยกันดูแลบุตรหลานไม่ให้เกี่ยวข้องกับการพนันต่างๆ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองเด็กปี 2546 ห้ามเด็กเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนัน ซึ่งหากมีเด็กอายุต่ำกว่า 15ปีเล่นการพนันแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีกับผู้ปกครองของเด็กด้วย โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 3เดือน ปรับไม่เกิน 30,0 00บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงขอให้นักเรียน,นักศึกษา และพ่อแม่,ผู้ปกครอง ไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับการพนันใดๆโดยเด็ดขาด ..

เอกอัครราชฑูตประเทศมองโกเลีย ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมธุรกิจ CP All 

PAT นำเสนอผลการดำเนินงาน 7ส บนเวที Thailand 5S Award 2018

ขอแสดงความยินดีกับครู PAT ที่ได้รับรางวัลเชิดชูครู ซีพี ออลล์ ณ ห้องประชุม  Auditorium  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์