ปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ ได้รับรางวัลนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ โครงการ “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม”

โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ ได้รับรางวัลนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ ระดับเหรียญทองแดง ในโครงการ “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม” ของครุสภา ประจำปีการศึกษา 2553  โดยมีนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบรางวัล ในวันที่ 16 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมคุรุสภา

ใน วันที่ 20 มกราคม 2554 โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ได้ทำพิธีลงนามความร่วมมือการส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ แก่บุตรหลานผู้นำชุมชน ระหว่าง โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ กรมการพัฒนาชุมชน และสมาคมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนไทย โดยมีคุณนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คุณสุรชัย ฉัตรภิญญาคุปต์ นายกสมาคมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนไทย และ คุณปิยวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ และผู้รับใบอนุญาติโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมืิอ ณ ห้องวอลรูม กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ

กิจกรรม แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557

       

 

            เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยสำนักบริหารกิจการนักเรียนจัดกิจกรรม     แห่เทียนจำนำพรรษา หนึ่งกิจกรรมในโครงการ   “อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา” ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี อ.วิสิทธิ์ งามเลิศชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.ประวิทย์ แซ่เตีย ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  และอ.ปิยาพร ฉลภิญโญ ผู้ชำนาญการบริหารส่วนกลาง ด้านการศึกษา บมจ.ซีพี ออลล์  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักเรียนจำนวนกว่า 200 คน  ร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาจากวิทยาลัยฯไปยังวัดบัวขวัญอารามหลวง เพื่อถวายเทียนจำนำพรรษา เครื่องไทยทาน เป็นพุทธบูชาและได้รับเกียรติจากนายครรลอง ยุทธชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธี                                              
IMG 4065IMG 4090IMG 4120IMG 4142IMG 4155IMG 4176IMG 4158IMG 4210IMG 4215IMG 4217IMG 4264IMG 4274IMG 4284IMG 4301

ปัญญาภิวัฒน์ลงนามความร่วมมือกับ โรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร สพฐ.4 กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นำโดย ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการ สพฐ. และคุณวันทนีย์ มานะสนธิ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) ดำเนินโครงการ “การจัดการเรียนการสอนด้านพาณิชยกรรม สาขาธุรกิจค้าปลีก”           ในโรงเรียนจตุรมิตรวิทยคาร โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม โรงเรียนบ้านหนองเงือก โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก โรงเรียนวิชิตสงคราม โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) และโรงเรียนพรรษาสุจิตต์         ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาและผลิตกำลังคนที่มี ประสิทธิภาพให้สามารถรองรับธุรกิจค้าปลีก ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

12

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจได้รับรางวัลชมเชย ห้องสมุดมีชีวิต TK park Living Library Award ครั้งที่ 3 จัดโดย สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี ณ ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อขยายแนวคิดการจัดการห้องสมุดในรูปแบบ ห้องสมุดมีชีวิต ออกไปอย่างแพร่หลายและเป็นรูปธรรม รวมทั้งกระตุ้นให้ บรรณารักษ์ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุน ปลูกฝัง ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของประชาชน โดยมีห้องสมุดที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้ ทั้งสิ้น 10 แห่ง โดยมีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการปฏิรูป เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน และ ศ.คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และที่ปรึกษาโครงการอบรมและประกวดห้องสมุดร่วมงาน
ศ.คุณหญิงแม้นมาส กล่าวถึงบทบาทใหม่ของบรรณารักษ์ว่า จะต้องมีความรู้เรื่องหนังสือ พยายามเข้าถึงหนังสือ และทำหนังสือให้มีชีวิต รวมทั้งต้องทำความเข้าใจหนังสือให้ลึกซึ้งและปฏิบัติได้ด้วย ยกตัวอย่างการอ่านเรื่องรามเกียรติ์ ครูบรรณารักษ์อาจจะลองฝึกหัดท่าทาง ร้องเพลง หรือหัดแต่งโคลง เพื่อให้เนื้อหาและตัวหนังสือมีชีวิตขึ้นมา เพราะการที่หนังสือจะมีชีวิต ต้องมาจากการการอ่านให้เข้าใจและนำไปปฏิบัติ ดึงชีวิตออกมาจากหนังสือ ให้เข้าถึงผู้อ่าน ไม่ว่าเด็ก หรือผู้ใหญ่