PAT จิตอาสาเฉพาะกิจ รับของพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ได้รับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัยและสุขอนามัยดี" ประจำปี 2560 

PAT ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หนึ่งในกิจกรรมของเครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งสู่ 100 ปี ซี.พี.ทำดี บริจาคโลหิต 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรติยศ "สถานศึกษาปลอดภัยและสุขอนามัยดี" ประจำปี 2560 ปีที่ 2 ติดต่อกัน

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยแผนกชุมชนสัมพันธ์ สำนักกิจการนักเรียน ร่วมกับทีมวิทยากรจากสำนักบริหารโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้จัดกิจกรรมอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR