บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระดับ ปวช.-ปริญญาตรี จำนวน 350 ทุน ทั่วประเทศ จำนวน 34,833,000 บาท

PAT ร่วมถวายพระราชสักการะและถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” และพิธีลงนามความร่วมมือ เรื่องการพัฒนาการศึกษาและทักษะวิชาชีพกำลังคนอาชีวศึกษา ระหว่าง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี กับสถาบันอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 11 แห่ง 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

PAT จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพาณิชยการ เชียงใหม่ (สถานศึกษาในความร่วมมือ CP All) ที่ผ่านการฝึกอาชีพหลักสูตรทวิภาคีด้านค้าปลีก

พิธีมอบป้าย Excellent Model School งานหน่อนวัตรกรรม ครั้งที่ 6 และนิทรรศการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559